Dvousložkové polyuretanové lepidlo 2K-PU na parkety s dlouhou dobou 90 minut pro zracování. Reaktivní dvousložkové lepidlo pro lepení v oblastech s vysokouzátěží, vhodné pro masivní i exotické parkety. Vysoká střihová pevnost dle DIN EN 14293, vhodné pro podlahové vytápění s emisním atestem dle DIBt. Bez obsahu vody a ředidel.

Oblast použití:

 • Interiér, podlaha.
 • Savý i nesavý podklad.
 • Vlysy, masív s vysokou hranou dle EN 14761,100 mm
 • Parketové vlysy dle EN 13226
 • Vícevrstvé dřevěné podlahy dle EN 13489
 • Masivní prkna dle EN 13629 a EN 13990, při poměru stran 1:5 (tloušťka-šířka)
 • Mozaikové parkety dle EN 13488
 • Masivní parkety dle EN 13227
 • Dřevěné kostky dle DIN 68702
 • Průmyslové parkety dle DIN EN 14761

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit Dřevo
Materiál Dvousložkový polyuretan
Barva Bílá
Balení 12 kg lepidlo, 1,12 kg tvrdidlo
Spotřeba Cca 750 - 1300 g/m² podle zubové stěrky
Doba schnutí Žádná
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování Cca 80 min.
Plné zatížení cca po 24 hodinách
Mrazuvzdornost Ano
Teplota při zpracování ne pod +15 °C
Doba pro pokládku Cca 90 min.

Přiložené soubory

TL-ARDEX-AF-415.pdf (518 kB)
Technický list

BL_ardex_AF_415.pdf (363 kB)
Bezpečnostní list

Ardex AF 415 dvousložkové lepidlo 2K-PU na dřěvěné podlahy 13,2 kg

Katalogové číslo:
368825-BL
Hmotnost:
13.2 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
2 658 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být zejména rovný, trvale suchý, pevný,nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem. Anhydritové potěry by měly být přebroušeny a důkladně vysáty. Doporučujeme aplikaci penetračního nátěru, např. Ardex PU30. Nivelaci proveďte vhodnou stěrkovací hmotou s Ardex přednátěrem. Pro vysoce namáhané povrchy nebo pod parkety doporučujeme vyrovnávací hmotu Ardex K 15, popřípadě s přidáním vlákna nebo prosilnější vrstvu Ardex K 80. Pro standartní povrchy použijte Ardex K 14.

Zpracování: Adex AF 415 před zpracováním dostatečně temperujte. Tvrdidlo komponent B (ve víku) se celý přidá do pryskyřičného komponentu A a důkladně zamíchá vhodným přístrojem (např. vrtačkou s odpovídají-cí míchací vrtulí) cca. 3 min. při 300 - 600 ot./min, dokud nevznikne homogenní barva hmoty. Poměr míchání je 12 váhových dílů sl. A + 1,12 váhový díl sl. B. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na podklad. Nanášejte jenom tolik lepidla, kolik stačíte zpracovat. U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte dutá místa a v době zavadnutí lepidla je zatižte. K stávajícím stavebním konstrukcím vytvořte okrajové spáry ve vztahu ke geometrii místnosti, druhu dřeva a druhu parket. Přebytečné lepidlo ve spárách okamžitě odstraňte. Při lepení parket zabraňte vniknutí lepidla do pero-drážky. Elastické podlahovin pokládejte bezprostředně bez doby odvětrání a tvorby vzduchových bublin v lepidle. Přilepené podlahové krytiny musí být položeny volně a rovně, jinak je nutné je zatížit. Zabraňte vzniku slepených spár. Čerstvě položené a nalepené plochy pečlivě přitlačte korkem a následně převálcujte. Dbejte na rovnoměrné celoplošné pokrytí lepidlem na rubové straně. Přebytečné lepidlo na povrchu odstraňte hladkou špachtlí. Podlahoviny po cca. 2 hodinách ještě jednou přitlačte, případně převálcujte.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • GHS02 plamen
 • Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.

Bezpečnostní pokyny:

 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 Používejte elektrické - ventilační - osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 Zamezte vdechování prachu - dýmu - plynu - mlhy - par -aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranný oděv - ochranné brýle - obličejový štít.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou - osprchujte.
 • P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky