Multifunkční dvousložková epoxidová pryskyřice Ardex EP 2000 neobsahující rozpouštědla s nízkou viskozitou a bez plniv, je základní nátěr a zpevnění nekvalitních podkladů a uzávěra proti vzlínající vlhkosti na betonu a cementových potěrech do 8%.

Epoxidová pryskyřice EP 2000 je po vytvrzení vodotěsná, odolná vůči mrazu a povětrnostním vlivům, má vysokou vlastní pevnost a prakticky přilne neoddělitelně ke všem vhodným podkladovým materiálům. Je odolná vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických kapalin a roztoků. Nanášení válečkováním nebo natíráním

Oblast použití:

 • Pro interiér a exteriér, podlahy
 • Uzavření vůči vzlínající vlhkosti
 • Základní a zpevňovací nátěr na podklady
 • Zalévání trhlin v potěrech a betonu
 • Adhezní můstek, ochrana výztuže, hydroizolace, parozábrana, kontaktní můstek atd.

Parametry

Parametr Popis
Typ Uzávěry vlhkosti
Spotřeba cca 300g na m2 na jednu vrstvu
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 30 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech ≥ 70 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech ≥ 20 N/mm2
Přídržnost k betonu po 28 dnech ≥ 2 N/mm2
Doba pochůznosti po 12-ti hodinách
Mrazuvzdornost Ano
Doba pro pokládku po 24 hodinách
EMICODE EC 1
GISCODE RE1
Použití v exteriéru Ano
Pro podklady Savé i nesavé

Přiložené soubory

TL-ARDEX-EP-2000.pdf (200 kB)
Technický list

BL_ARDEX-EP-2000_CZ.pdf (398 kB)
Bezpečnostní list

ARDEX-EP-2000-jako-izolace.pdf (150 kB)
Použití jako izolace

Ardex EP 2000 multifunkční dvousložková epoxidová pryskyřice

Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
od 5 144 Kč
Dostupnost:
14 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Ardex EP 2000 multifunkční dvousložková epoxidová pryskyřice 4,5 kg
4691-BL
4,5 kg
14 dnů 0 ks 5 144 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Balení 18 kg se skládá z 12,8 kg složky A a 5,2 kg složky B
Balení 4,5 kg se skládá z 3,2 kg složky A a 1,3 kg složky B

Zatížitelnost: Epoxidová pryskyřice Ardex EP 2000 je po 24 hodinách tvrdnutí při teplotách od 18 do 20°C mechanicky zatížitelná. Chemická odolnost je dosažena přibližně po 7 dnech.

Zpracování: Obě složky pryskyřice a tužidla jsou v originálních nádobách připraveny ke smísení ve správném poměru. Složka tužidla (složka B) se přidává do složky pryskyřice (složka A) několikerým propíchnutím víka nádoby ostrým předmětem. Nádobu ve víku nádoby nechejte vyprázdnit, potom víko sejměte a složky intenzivně promíchejte pomocí spirálového míchadla. Při plošném nanášení se aplikace zpravidla provádí pomocí válečku. Ardex EP 2000 lze však nanášet i pomocí štětce nebo ploché stěrky. Po rozmíchání je Ardex EP 2000 zpracovatelný při teplotě 18-20 °C po dobu přibližně 30 minut. Nízké teploty dobu zpracovatelnosti prodlužují, vyšší teploty ji zkracují. Ardex EP 2000 zpracovávejte při teplotách nad 5°C.

1. Uzavření vůči kapilárně vzlínající vlhkosti a zbytkové vlhkosti v betonových podlahách a cementových potěrech; obsah vlhkosti max. 8%.

Podklad musí být pevný, nosný a soudržný. Povrch musí být suchý. Ardex EP 2000 se na podklad nanáší ve dvou vrstvách do kříže, v celkovém množství nejméně 600 g/m2. Druhá vrstva se nanáší nejdříve po 6 a nejpozději po 48 hodinách po prvním nátěru. Dbejte na to, aby se ve druhé vrstvě netvořily bubliny nebo sraženiny. Pro lepší spojení s dalšími vrstvami stěrkových hmot nebo tenkovrstvých malt druhou vrstvu Ardex EP 2000 rovnoměrně hustě posypte v čerstvém stavu suchým křemenným pískem o zrnitosti 0,4-0,8 mm, nebo po vytvrzení, během 48 hodin proveďte umělopryskyřičný přednátěr Ardex P 82.

2. Základní nátěr a zpevnění podkladů s labilním povrchem:

K aplikaci základního a zpevňovacího nátěru musí být podklad - beton, cementový potěr, anhydritový potěr a anhydritový litý potěr - savý, s otevřenými póry, suchý a samonosný. Anhydritové lité potěry nejdříve obruste. Ardex EP 2000 naneste v syté vrstvě na podklad. Jedna vrstva zpravidla stačí. U velmi porézních savých podkladů musí být po vytvrzení první vrstvy během 48 hodin proveden druhý nátěr. Hloubka pronikání a nanášené množství záleží na savosti a povrchových vlastnostech podkladu. Pro kontrolu, zda bylo dosaženo dostatečně hlubokého zpevnění, zhotovte testovací plochu. Pro zlepšení přilnavosti pro následně nanášené stěrkové hmoty a tenkovrstvé malty aplikujte výše uvedené pokyny.

3. Lepení prasklin v potěrech a betonu:

Ardex EP 2000 je vhodný k pevnému spojení trhlin, pracovních spár a lomů v betonových podkladech, cementových potěrech a anhydritových potěrech. Podklad musí být pevný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice. K lepení prasklin v potěrech proveďte následující přípravu opravovaného místa:

 • V průběhu trhliny ve vzdálenosti 10 cm vyvrtejte otvory do hloubky 2/3 tloušťky potěru o minimálním průměru 12 mm nebo kolmo na průběh trhliny nařízněte rozbrušovacím kotoučem. V případě potřeby použijte sanační ocelové spony.
 • Praskliny, vyvrtané otvory nebo zářezy před plněním pryskyřicí Ardex EP 2000 vysajte nebo vyfoukejte, aby v nich nezůstal prach a nečistoty.
 • Ardex EP 2000 má nízkou viskozitu a díky tomu má vysokou penetrační schopnost. Jemné, neprůběžné trhliny proto mohou být uzavřeny pryskyřicí Ardex EP 2000 bez plniva. Zpravidla se do pryskyřice Ardex EP 2000 jako plnivo přidává portlandský cement, cementový stěrkový nebo maltový prášek nebo jemný křemičitý písek.
 • Pro šířky trhlin do 5 mm doporučujeme poměr míchání asi 1 hmotnostní díl Ardex EP 2000: 1,5 hmotnostních dílů plniva. U širších trhlin a děr lze zvolit odpovídajícím způsobem vyšší poměr plniva. Čerstvě opravená místa zasypeme jemným křemičitým pískem.

4. Adhezní můstek:

Jako propojovací nátěr pro dobetonování, navýšení potěrů, potěry, propojené s podkladem se provádí nanesení pryskyřice Ardex EP 2000 v syté vrstvě. Čerstvou maltu zapracujte do čerstvého propojovacího nátěru. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a musí mít suchý povrch.

5. Výroba epoxidového potěru:

Smícháním s křemičitým pískem pro výrobu epoxidopryskyřičných spřažených potěrů na izolační vrstvě v trvale morkých či venkovních prostorách. Epoxidopryskyřičné potěry z Ardex EP 2000 jsou pochůzné po 12-ti hodinách a po 24 hodinách jsou zralé pro pokládku. Dbejte platných směrnic pro výrobu potěrů.

Zpracování: Jako přísadu použijte křemičitý písek, který je dodáván v 25 kg pytlech. Záměsný poměr je cca. 1:8 ve váhových dílech (3 x 1 kg Ardex EP 2000 : 25 kg křemičitého písku) nebo cca. 1:11 dle váhových dílů (4,5kg Ardex EP 2000 : 50 kg křemičitého písku).


Provedení: Malta se nanese na plochu a stáhne se pomocí stahovací latě. Povrch je následně zahlazen hladítkem. Pochůznost po čerstvě nanesené maltě je možná pouze za pomocí pochůzných prken. Vyhlazení pomocí talířových hladítek není možné. Při výrobě epoxidových potěrů Ardex EP 2000 na izolační vrstvě je minimální síla vrstvy 25 mm. V případě pokládky keramických dlažeb či dlažeb z přírodního kamene v exteriéru dodržujte velikost polí max. 9 m2 o délce strany max. 3 m. V interiéru doporučujeme velikost pole 40m2 s délkou strany < 8 m. Pro lepení keramické dlažby doporučujeme lepidlo Ardex X78 MICROTEC, pro lepení přírodního kamene flexibilní lepidlo Ardex X32. Dbejte na vytvoření dilatačních, okrajových a napojovacích spár stejně jak je to běžné u cementových potěrů. Dilatační a objektové spáry nutno převzít do potěru. Přechodové spáry u dveří místností, stejně jako spáry při obvodu stěn nutno rovněž dodržet.


 

Složka A: Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • Akutní toxicita (orální), kategorie 4 H302
 • Akutní toxicita (inhalační:pára) Kategorie 4 H332
 • Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A H314
 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 H318
 • Senzibilizace kůže, kategorie 1 H317 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 H411

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

 • H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou - osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • EUH-věty : EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Další věty : Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Složka B: Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315
 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319
 • Senzibilizace kůže, kategorie 1 H317
 • Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Další věty : Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky