Dvousložkový hloubkový impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice bez obsahu vody a rozpouštědel. Pouze na savé podklady. Ke zpevnění drolivých savých podkladů, hlavně nesoudržných cementových a anhydritových potěrů. Nevytváří parozábranu ani ve více vrstvách, proto je vhodný i na podklady s podlahovým topením.

Vhodné podkladové materiály:

 • betonové a cementové podklady
 • lité potěry se síranem vápenatým (anhydrit)

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Barva Bezbarvá - světle žlutá
Balení 14l
Spotřeba 300 - 1000 gm² v závislosti na savosti podkladu
Doba schnutí 24 hodin
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování min. 25 minut
Typ podkladu Beton, anhydrit

Přiložené soubory

Cemos_EP_25.pdf (102 kB)
Technický list

Chemos EP 25 epoxidový nátěr na zpevnění podkladů 14l

Produkt již není v nabídce

Věnujte prosím pozornost alternativním
produktům níže na této stránce,
pokud jsou uvedeny


Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý, zbavený látek ovlivňujících přilnavost (nečistoty, olej, mastnota). Nesoudržné částice, zbytky lepidla, mastnoty a barvy odstraňte broušením, frézováním nebo otryskáním. Není vhodné na nesavé podklady.

Míchání komponentů: Chemos EP 25 se dodává ve dvou nádobách. Tužidlo (složka B) přelijte do nádoby s pryskyřičným základem (složka A). Oba komponenty míchejte nízko-otáčkovým elektrickým míchadlem (300-400 ot./min) a to tak dlouho, dokud dosáhnete rovnoměrnou barvu (minimálně ale 2 minuty). Dejte pozor na kompletní promíchání v oblasti spodní části a bočních stěn. Vždy míchejte kompletní množství v nádobě, abyste zajistili dobrý poměr směsi. Po zamíchání přelijte do více čistých plastových nádob tak, aby nebylo větší množství epoxidové pryskyřice v jedné nádobě (zkracuje se čas zpracování) a znovu krátce promíchejte. Po 5-10 minutách po zamíchání znovu už nemíchat - nebezpečí samovolné prudké exotermické reakce! Teplota obou komponent by měla být minimálně 15 °C.

Zpracování
Připravený, zamíchaný impregnační nátěr naneste rovnoměrně v neředěné formě na podklad:

 1. pomocí velurového válečku v průběhu doby na zpracování, zabraňte přitom tvorbě kaluží. Tímto způsobem doporučujeme udělat 2-3 nátěry až do nasycení podkladu.
 2. vyléváním a roztažením pomocí hladké gumové stěrky až do nasycení podkladu.

Doba zpracování je přibližně 25 minut. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách se prodlužuje. Po cca 24 hodinách je impregnační nátěr vytvrzen.


 

PRYSKYŘICE:

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žíravost / dráždivost kůže, kategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 2
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování par / aerosolů.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle - ochranu obličeje.
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
 • P337 + P313 Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc - péče.
 • P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / národními / mezinárodními předpisy.
 • Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti.

TUŽIDLO:

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4
 • H302 Škodlivý po požití.
 • Skin Corr. 1B Žíravost / dráždivost kůže, podkategorie 1B
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice kategorie 2
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 3
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H302 Škodlivý po požití.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P260 Nevdechujte páry / aerosoly
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle - ochranu obličeje.
 • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku ihned opláchněte vodou - sprchou.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • P314 Pokud pociťujete zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc - péče.
 • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
 • Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky