Multifunkční univerzální čisticí přípravek Sylva Cleaner, koncentrát, který je určený k pravidelné péči o lakované, voskované, nebo vytvrzovacími oleji ošetřené dřevěné povrchy. Nevytváří žádný film na povrchu, a proto je ideální pro denní nebo pravidelné čištění dřevěných podlah v domácnosti a komerčních prostorách. Lze ho použít také na sportovní podlahy.

Pravidelná údržba:
Nařeďte 50  -200 ml čistícího přípravku sylva Cleaner s 10 litry vlažné vody. Nanášejte dobře vyždímaným hadrem. Plochy vystavované vysokému provozu můžete ošetřovat častěji. Pokud to povrch podlahy vyžaduje, můžete množství čistícího přípravku při údržbě zvýšit.

Parametry

Parametr Popis
Balení 1 | 2,5 | 5
pH hodnota 8,5
Řědění 5-20dl na 10l vody
Doba schnutí hod 0,5
Čištění Olejované dřevo

Přiložené soubory

TL_Sylva_Cleaner.pdf (254 kB)
Technický list

Čistící prostředek na podlahy Junckers Sylva Cleaner

Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
od 197 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Čistící prostředek na podlahy Junckers Sylva Cleaner 1l
130300-EXP-BL+
Sylva Cleaner 1l
6 dnů 0 ks 197 Kč
Čistící prostředek na podlahy Junckers Sylva Cleaner 2,5l 130400-EXP-BL
Sylva Cleaner 2,5l
6 dnů 0 ks 424 Kč
Čistící prostředek na podlahy Junckers Sylva Cleaner 5l
130410-EXP-BL+
Sylva Cleaner 5l
6 dnů 0 ks 779 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Eye Irrit. 2, H319

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné brýle.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah - obal podle platných předpisů.
 • EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky