Antistatikum R zabraňuje vytváření a odstraňuje elektrostatický náboj. Tím nedochází při dotyku s vodivými kovovými materiály (např. kliky na dveřích, karoserie automobilů, prodejní stojany), k vytváření nepříjemných elektrostatických výbojů. Zabraňuje také přilnavosti prachu na materiálech z umělých hmot (např. obrazovky, lampy, telefony). Při dodržení návodu k použití nedojde ke slepení vláken ani ke zvyšování opětovného špinění (např. na textilních podlahách). Při použití Antistatikum R nedochází k vytváření skvrn, změnám barevných tónů nebo znehodnocení materiálu (např. oblečení nebo čalounění). Podle toho, jak jsou ošetřené plochy zatěžovány a používány, je doba účinnosti 3 - 6 měsíců.

Parametry

Parametr Popis
Balení 400 ml
Spotřeba cca 10-20 ml/m² každý nástřik
Čištění Koberce

Přiložené soubory

tl_cz_antistatikum.pdf (733 kB)
Technický list

bl_sk_dr_schutz_antistatikum_r.pdf (342 kB)
Bezpečnostní list SK

bl_cz_dr_schutz_antistatikum_r.pdf (345 kB)
Bezpečnostní list CZ

Dr. Schutz Antistatikum R elektrostatického náboje 400 ml

Katalogové číslo:
1401040007-BL
Hmotnost:
0.35 kg
Výrobce:
Dr. Schutz
Cena s DPH:
363 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
2 ks
ks

Popis zboží

Oblast použití: Koberce a textilní podlahové krytiny, oblečení ze syntetických vláken. Povrchy z umělých hmot.

Koberce a textilní podlahové krytiny: Koberce vysajte důkladně výkonným kartáčovým vysavačem. U choulostivých vláken použijte výkonný vysavač s plochou hubicí. Následně celou plochu rovnoměrně nastříkejte přípravkem Antistatikum R ze vzdálenosti min. 60 cm. V případě potřeby nástřik po naschnutí první vrstvy ještě jednou opakujte. Optimálního proniknutí do vláken dosáhnete tehdy, pokud produkt po nástřiku vmasírujete pomocí měkkého kartáče nebo válcového kartáčového stroje. Koberec je po zaschnutí pochůzný.

Oblečení: Oblečení lehce nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm.

Povrchy z umělých hmot (např. v automobilech , na počítačích): Antistatikum R nastříkat na hadřík, který nepouští vlákna a vlhkým vytřením nanést na ošetřovaný povrch.

Upozornění: Vyzkoušejte na nenápadném místě nejprve odolnost barev a materiálu. Choulostivé (např. lakované) povrchy popř. zakryjte. 


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
 • Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.
 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky