2-složková polyesterová pryskyřice SCHÖNOX PGH pro uzavírání prasklin podkladů a opravy potěrů a betonu. Víceúčelová pryskyřice i pro silové uzavření trhlin nebo otvorů, zalévání kovových spon v betonu, opravy schodišťových stupňů z betonu, kamene, umělého kamene a pod. Vysoká odolností vůči chemikáliím, vodě a mrazu s rychlým tvrdnutím.

Schönox PGH je vhodná:

 • pro vyplňování trhlin v potěrech a falešných spár
 • cementové potěry
 • betonové podlahy a stěny
 • (lité) podlahy se síranem vápenatým - anhydrit
 • magnezitové a xylolitové potěry
 • zdi, stěny
 • kámen, keramika, teraco, dlaždice
 • sádro-vláknité desky bez povrchové úpravy

Balení obsahuje 1kg pryskyřice, 20g tužidla a 20 spon 80x6 mm.

 

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Barva béžová
Balení 1kg plech. + 30g tuba + sponky
Spotřeba přibližně 1,5 kg/dm3
Doba schnutí 7 až 15 minut, podle dávkování tvrdidla
Teplota skladování ne nižší než 0 °C
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování po 30 až 60 minutách, podle dávkování tvrdidla
Hustota 1,5 kg/l

Přiložené soubory

Schonox_pgh_CZ.pdf (298 kB)
Technický list

schonoxpgh_cz_A.pdf (579 kB)
Bezpečnostní list - pryskyřice

schonoxpgh_cz_B.pdf (569 kB)
Bezpečnostní list - tužidlo

Epoxidová zalévací pryskyřice Schönox PGH

Katalogové číslo:
485466-BL
Hmotnost:
1.3 kg
Výrobce:
Schönox
Maloobchodní cena:
530 Kč
Ušetříte:
33 Kč
Cena s DPH:
497 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Doporučený způsob práce:

 • Přidejte tvrdicí složku (B) k pryskyřičné složce (A) a pomocí míchadla vytvořte homogenní směs.
 • Dobu zpracovatelnosti lze ovlivnit dávkováním tvrdidla. Když použijete všechno tvrdidlo (20 g), doba zpracovatelnosti je asi 7 minut.
 • Směs použijte ihned.
 • Nalijte Schönox PGH do spár - trhlin a nadbytečný materiál ihned rozetřete špachtlí.
 • Schönox PGH je nastavitelný pomocí křemičitého písku (0,3 - 0,8 mm).
 • Při lepení naneste Schönox PGH na lepené díly a ihned je k sobě přiložte.
 • Pro účinné tmelení trhlin v potěru: rozšiřte trhlinu, každý 20 cm proveďte příčný řez a vložte do ní renovační sponu. Zatmelte pomocí Schönox PGH a hojně popískujte pomocí křemičitého písku (0,2 - 0,8 mm), dokud je mokrý. Nezatežujte trhlinu, dokud není vytvrzená.

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, Složka A

 • Hořlavé kapaliny, Kategorie 3, H226: Hořlavá kapalina a páry.
 • Dráždivost pro kůži, Kategorie 2, H315: Dráždí kůži.
 • Podráždění očí, Kategorie 2, H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Toxicita pro reprodukci, Kategorie 2, H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.
 • Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Kategorie 1, sluchové
  orgány. H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
 • H372 Při prodloužené nebo opakované expozici způsobuje poškození orgánů (sluchové orgány).
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P260 Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
 • oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
 • Opatření: P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, Složka B

 • Organické peroxidy, Typ E, H242: Zahřívání může způsobit požár.
 • Podráždění očí, Kategorie 2, H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Senzibilizace kůže, Kategorie 1, H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Akutní toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1, H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
  účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H242 Zahřívání může způsobit požár.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů - hořlavých materiálů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle - obličejový štít.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
 • Skladování: P410 Chraňte před slunečním zářením.
 • Odstranění: P501 Odstraňte obsah - obal v souladu s místními předpisy.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky