Chemos Fix je lepidlo s trvalou lepivostí, určené pro dostatečné upevnění (fixaci) podlahových krytin s možností jejich jednoduchého opětovného odstranění v interiérech. Je vhodné na savé i nesavé podklady, které nejsou poškozené nebo porušené, např. vystěrkované plochy, PVC, CV, teraso. Lepidlo zabraňuje klouzání a pohybu podlahových krytin a tak nedochází k tvorbě bublin a vln na podlaze. Po odstranění podlahové krytiny je možné lepidlo odstranit pomocí roztoku vody se saponátem.

Přednosti

 • snímatelnost podlahoviny bez porušení podkladu
 • lepidlo je při renovaci odstranitelné umytím
 • zabraňuje tvorbě bublin a vln na podlaze
 • odolné čisticím prostředkům
 • neobsahuje rozpouštědla
 • vhodné na podlahové vytápění
 • vhodné pod kolečkové židle

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit PVC Koberce
Barva Bílá
Balení 5 | 10 kg
Měrná hmotnost cca. 1,10 kg/l
Spotřeba 50 - 200 g/m² váleček A2
Vhodné pro podlahové topení Ano
Plné zatížení 3 dny
Doba odvětrání savé cca 10 min., nesavé cca. 30 min
Otevřená doba savé 2 hodiny, nesavé 4 hodiny

Přiložené soubory

Fixacni lepidlo na koberce a PVC Profilep Fix.pdf (141 kB)
Technický list

Chemos Fix fixační lepidlo na PVC a koberce

Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
od 1 298 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Chemos Fix fixační lepidlo na PVC a koberce 5kg 2546702401-BL
5 kg
6 dnů 0 ks 1 298 Kč
Chemos Fix fixační lepidlo na PVC a koberce 10kg 2546702402-BL
10 kg
6 dnů 0 ks 2 485 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklady musí být rovné, suché, zbavené nečistot jako jsou: prach, olej, vosk, sádra, barva apod. Povrch podkladu musí být pevný (zkouška vrypem), spáry a trhliny třeba vyspravit. Dilatační spáry neuzavírejte! Nerovnosti vyrovnejte stěrkovou hmotou. Okrajové pásy izolace při zdech odřežte až po vystěrkování. Potěry z litého asfaltu přestěrkujte vrstvou stěrky v tloušťce min. 2 mm. Dbejte, aby teplota podkladu při lepení byla aspoň +15 °C.

Pracovní postup: Změřená a odřezaná podlahová krytina by měla být předem aklimatizovaná na teplotu v místnosti. Potom ji uložte na místo pokládky a přeložte na polovinu. Na uvolněnou plochu naneste lepidlo. Na podlahoviny s hladkým rubem nebo nesavé podklady použijte pěnový váleček s jemnými póry a na savé podklady nebo rub s hrubší strukturou použijte pěnový váleček s většími póry. Použití rozdílných struktur válečků zabezpečí optimální spotřebu lepidla. Na lepení koberců s hrubou strukturou rubu na savý podklad použijte stěrku s jemným ozubením. Doba odvětrání je závislá na klimatických podmínkách, savosti podkladu a paropropustnosti podlahoviny.

Při lepení na savé podklady necháme lepidlo odvětrat cca 10 min., při lepení na nesavý podklad klademe podlahoviny na téměř suché lepidlo (při lehkém dotyku nezůstává na prstech) - doba odvětrání je cca 30 min. Při lepení paronepropustných podlahovin na nesavý podklad je doba odvětrání 30 až 60 min. Otevřená doba, t.j. čas pro kladení podlahoviny na odvětrané lepidlo je 2 hodiny na savých podkladech a 4 hodiny na nesavých podkladech.

Po uložení podlahoviny dobře přitlačíme směrem od středu ke kraji. Potom lepíme druhou polovinu. Pokud můžete, nezpracovávejte při teplotě pod +15 °C a relativní vlhkosti nad 75 %. Lepidlo naneste jen na takovou plochu, na které jste schopni položit podlahovinu do cca 40 minut. Optimální podmínky pro lepení jsou 18 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyšší vlhkost a nižší teplota vzduchu prodlužují, naopak vyšší teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu odvětrání, čas lepení a tuhnutí.

Odstranění krytiny: Podlahovou krytinu odstraníme uchopením v rohu a opatrným stáhnutím z podkladu. Případné zbytky lepidla odstraníme umytím roztokem vody a saponátu. Nejdřív nechejte roztok působit, aby lepidlo nabobtnalo.


Klasifikace podle 1272/2008/ES

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kat. 2
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kat. 1
 • Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí (chronický), kat. 3
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Dráždí kůži. Obsahuje senzibilizující složky - fenol, styrenovaný, a kalafunu. Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až alergické reakci pokožky. Při požití větších množství bolesti břicha, zvracení a průjmy. Při požití větších množství může dráždit trávicí trakt a vyvolat bolesti břicha, zvracení nebo průjem. 

Nebezpečné účinky pro životní prostředí: Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí - škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevytuhnuté lepidlo obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí a nemělo by se proto dostat mimo určené použití volně do životního prostředí. Po vytvrzení směs není nebezpečná.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky