Ideální jako extra ochrana pro měkké druhy dřeva pro exteriér. Čistá impregnace dřeva, která slouží jako preventivní ochrana proti modrým skvrnám, hnilobě a napadení hmyzem. Není povrchová úprava dřeva a je pouze základním nátěrem. Omezuje bobtnání a sesychání dřeva. Osmo Impregnace dřeva WR obsahuje učinné biocidní látky, je výsledkem nejnovějších poznatků v oblasti účinných látek působících proti modrání dřeva (EN 152), hnilobě (EN 113) a proti dřevokaznému hmyzu (EN46). Při aplikaci provází slabý zápach, který ale po zaschnutí zcela zmizí, suchý výrobek je bez zápachu.

Oblasti použití: Impregnace dřeva WR je určena pro ochranu staticky nenamáhaných tvarově stálých, omezeně tvarově stálých i tvarově nestálých dřevěných konstrukčních prvků v exteriéru, které nejsou v přímém kontaktu se zemí (okna, rolety, dveře, pergoly, venkovní dřevěné obklady, zahradní nábytek atd.) proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a modrání dřeva podle DIN 6880, část 3. Silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesýchání dřeva. Pro nutný konečný nátěr se hodí všechny Osmo nátěry.

Parametry

Parametr Popis
Biocidy Obsahuje
Provedení Bezbarvé
UV odolnost 0
Pro Exteriér
Spotřeba 1 litr stačí na ca. 5 - 6 m²
Doba schnutí 12 hodin
Hustota g/cm³ 0,8 – 0,9
Ředění Neředit
Nářadí k aplikaci Štětec, váleček

Přiložené soubory

Osmo WR 4001.pdf (321 kB)
Technický list CZ

Osmo 4001 WR impregnace dřeva

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 545 Kč
Dostupnost:
Skladem
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 4001 WR impregnace dřeva 0,75l 13800001-BL
0,75 litru
Skladem 2 ks 545 Kč
Osmo 4001 WR impregnace dřeva 2,5l 13800002-BL
2,5 litru
Skladem 1 ks 1 652 Kč

Doporučujeme přikoupit

 • Osmo 8000 ředidlo a čistič štětců

  Čistič štětců a ředidlo Osmo 8000 bez zápachu, bez benzinu, prvotřídní kvality. K čištění pracovního...
  Cena s DPH: 340 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Originální plochý štětec Osmo 50 mm

  Štětec plochý Osmo 50 mm, pro olejované i vodou ředitelné nátěry, zcela nová technologie syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 209 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Plochý štětec EVO 3" natur 75 mm

  Štětec plochý EVO natur pro olejované i vodou ředitelné nátěry, zcela nová technologie syntetického vlákna pro...
  Cena s DPH: 150 Kč
  Dostupnost: SklademPopis zboží

Příprava: Povrch dřeva musí být suchý a čistý, nesmí být pokryt námrazou (maximální vlhkost dřeva 20 %). Osmo Impregnace dřeva WR je přímo připravena k použití, prosím neřeďte. Před použitím důkladně promíchejte. Staré nátěry barvami a laky musí být před aplikací přípravku odstraněny. Pokud je to možné, i když ne nezbytné; natřete všechny strany dřeva, pro nejsilnější ochranu.

Aplikace: Přípravek se aplikuje natíráním, ponořováním, poléváním ve speciálních zařízeních; aplikace stříkáním je možná pouze v uzavřených lakovacích boxech. Pracovní teplota: 10 - 30 °C (dřevo i přípravek). Intenzivní nátěr důkladně naneste, pokud možno ze všech stran - na čisté, suché dřevo bez námrazy.

Vydatnost: 160 ml/m².

Doba schnutí: Přibližně 12 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23 °C/50 % relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Spotřeba: 1 litr postačí pro přibližně 5 - 6 m² nátěru v jedné vrstvě. Spotřeba závisí významně na charakteru natíraného dřevěného povrchu - uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo řezanému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost nižší.

Účinné látky:

 • 0,5 % 3-jód-2-propinylbutylkarbamát IPBC (5 g/kg)
 • 0,2 % Tebukonazol (2 g/kg)
 • 0,06 % Permethrin (0,6 g/kg)

 

 

 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Alifatické uhlovodíky, C10-C13
 • 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamát

Bezpečnostní pokyny

 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko - lékaře.
 • P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
 • Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.
 • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • Obsahuje 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky