Transparentní lepidlo na bázi polyuretanu DecoFix Extra FX210 pro lepení čelních spojů polyuretanových lišt. Lepidlo je velmi tvrdé po zaschnutí, reaguje na vlhkost, jemně napěňuje. Přetíratelné po 24 hodinách. Nově jej nahrazuje lepidlo DecoFix Ultra FX400.

Použití: Naneste dostatečné množství lepidla DecoFix Extra na každý spoj. Dostatečně silně zatlačte lišty proti sobě a odstraňte přebytečné lepidlo před vytvrzením (max. 1 hodinu a opakujte po 2-3 hodinách). Vyčistěte acetonem nebo syntetickým ředidlem. Lepidlo zasychá později: 1. pokud je velmi nízká vlhkost 2. pokud je spára velmi široká.

Parametry

Parametr Popis
Balení kg 80 ml
Spotřeba 80 ml = 20 metrů lišty
Konzistence Pasta

Přiložené soubory

Lepidla_Orac.pdf (2,40 MB)
Použití lepidel Orac

Decofix_Extra.pdf (607 kB)
Technický list

Orac DecoFix Extra FX210 lepidlo pro spoje lišt 80 ml

Katalogové číslo:
FX210-BL
Hmotnost:
0.25 kg
Výrobce:
ORAC
Cena s DPH:
368 Kč
Dostupnost:
Již není v nabídce
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Carc. kategorie 2 H351: Podezření na způsobení rakoviny.
 • Akutní tox. kategorie 4 H332: Škodlivý při vdechování.
 • STOT RE kategorie 2 H373: Při vdechování může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
 • Oční podr. kategorie 2 H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • STOT SE kategorie 3 H335: Může vyvolat podráždění dýchacích
 • cest. Skin Irrit. kategorie 2 H315: Způsobuje podráždění pokožky.
 • Resp. Sens. kategorie 1 H334: Při vdechování může způsobit příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • Kožní podr. kategorie 1 H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

Obsahuje: 4,4'-methylendifenyldiisokyanát; o- (p-isokyanatobenzy), fenylizokyanát; aromatického polyisokyanátového prepolymeru.

 • H351 Podezření na způsobení rakoviny.
 • H332 Škodlivý při vdechování.
 • H373 Při vdechování může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může vyvolat podráždění dýchacích cest.
 • H315 Způsobuje podráždění pokožky.
 • H334 Může způsobit příznaky alergie nebo astmatu nebo potíže s dýcháním při vdechnutí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li potřeba lékařského poradenství, připravte jej na nádobu nebo na etiketu.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranu očí / ochranu obličeje.
 • P304 + P340 PO VLHKOSTI: Jděte na čerstvý vzduch a dbejte na to, abyste z hluboka dýchali.
 • P302 + P352 POKUD S KŮŽÍ: Umýt velkým množstvím vody a mýdla.
 • P333 + P313 Pokud dojde k podráždění pokožky nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
 • P305 + P351 + P338 POKYNY PRO OCHRANU: Opláchněte opatrně vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je používáte. Pokračujte v opláchnutí.
 • P312 Pokud se necítíte dobře, zavolejte lékaře.
 • P501 Likvidujte obsah / nádobu podle místních / regionálních / vnitrostátní / mezinárodní regulace.

Doplňkové informace

 • Osoby, které jsou již senzibilizovány na diisokyanáty, mohou při použití tohoto přípravku vyvolat alergické reakce.
 • Osoby trpící astmatem, ekzémy nebo kožními problémy by se neměly dotýkat tohoto výrobku, včetně dermálního kontaktu.
 • Tento výrobek by neměl být používán v podmínkách špatného větrání, pokud není použita ochranná maska s příslušným plynovým filtrem (tj. Typ A1 podle normy EN14387).

Podobné zboží

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky