Transparentní lepidlo na bázi polyuretanu DecoFix Extra FX210 pro lepení čelních spojů polyuretanových lišt. Lepidlo je velmi tvrdé po zaschnutí, reaguje na vlhkost, jemně napěňuje. Přetíratelné po 24 hodinách.

Použití: Naneste dostatečné množství lepidla DecoFix Extra na každý spoj. Dostatečně silně zatlačte lišty proti sobě a odstraňte přebytečné lepidlo před vytvrzením (max. 1 hodinu a opakujte po 2-3 hodinách). Vyčistěte acetonem nebo syntetickým ředidlem. Lepidlo zasychá později: 1. pokud je velmi nízká vlhkost 2. pokud je spára velmi široká.

Parametry

Parametr Popis
Balení kg 80 ml
Spotřeba 80 ml = 20 metrů lišty
Konzistence Pasta

Přiložené soubory

Lepidla_Orac.pdf (2,40 MB)
Použití lepidel Orac

Decofix_Extra.pdf (607 kB)
Technický list

Orac DecoFix Extra FX210 lepidlo pro spoje lišt 80 ml

Katalogové číslo:
FX210-BL
Hmotnost:
0.25 kg
Výrobce:
ORAC
Cena s DPH:
382 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
9 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Carc. kategorie 2 H351: Podezření na způsobení rakoviny.
 • Akutní tox. kategorie 4 H332: Škodlivý při vdechování.
 • STOT RE kategorie 2 H373: Při vdechování může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
 • Oční podr. kategorie 2 H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • STOT SE kategorie 3 H335: Může vyvolat podráždění dýchacích
 • cest. Skin Irrit. kategorie 2 H315: Způsobuje podráždění pokožky.
 • Resp. Sens. kategorie 1 H334: Při vdechování může způsobit příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • Kožní podr. kategorie 1 H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

Obsahuje: 4,4'-methylendifenyldiisokyanát; o- (p-isokyanatobenzy), fenylizokyanát; aromatického polyisokyanátového prepolymeru.

 • H351 Podezření na způsobení rakoviny.
 • H332 Škodlivý při vdechování.
 • H373 Při vdechování může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může vyvolat podráždění dýchacích cest.
 • H315 Způsobuje podráždění pokožky.
 • H334 Může způsobit příznaky alergie nebo astmatu nebo potíže s dýcháním při vdechnutí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li potřeba lékařského poradenství, připravte jej na nádobu nebo na etiketu.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranu očí / ochranu obličeje.
 • P304 + P340 PO VLHKOSTI: Jděte na čerstvý vzduch a dbejte na to, abyste z hluboka dýchali.
 • P302 + P352 POKUD S KŮŽÍ: Umýt velkým množstvím vody a mýdla.
 • P333 + P313 Pokud dojde k podráždění pokožky nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
 • P305 + P351 + P338 POKYNY PRO OCHRANU: Opláchněte opatrně vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je používáte. Pokračujte v opláchnutí.
 • P312 Pokud se necítíte dobře, zavolejte lékaře.
 • P501 Likvidujte obsah / nádobu podle místních / regionálních / vnitrostátní / mezinárodní regulace.

Doplňkové informace

 • Osoby, které jsou již senzibilizovány na diisokyanáty, mohou při použití tohoto přípravku vyvolat alergické reakce.
 • Osoby trpící astmatem, ekzémy nebo kožními problémy by se neměly dotýkat tohoto výrobku, včetně dermálního kontaktu.
 • Tento výrobek by neměl být používán v podmínkách špatného větrání, pokud není použita ochranná maska s příslušným plynovým filtrem (tj. Typ A1 podle normy EN14387).

Podobné zboží

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky