Vteřinové lepidlo pro lepení gumových náběhových hran čistících zón. Spotřeba je odvislá od typu čistící zóny, na kterou se náběhová hrana lepí a její "savosti". Průměr je 50 gramů na 10 metrů hrany.

Parametry

Parametr Popis
Balení 50g

Přiložené soubory

Cyberbond 2008.pdf (194 kB)
Technický list

BL_CB2008_MSDS_CZ_20150401.pdf (151 kB)
Bezpečnostní list

Lepidlo na náběhové hrany rohoží Cyberbond 2008

Výrobce:
H.B. Fuller
Cena s DPH:
od 424 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Lepidlo na náběhové hrany rohoží Cyberbond 2008 - 50g Cyberbond50-BL
50g
6 dnů 0 ks 424 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži
 • Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Bezpečnostní pokyny

 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P321 Odborné ošetření.
 • P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
 • P304+P340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko - lékaře.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
 • P501 Obsah - nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.

Diskuze


 • Autor: Lukáš Kotěra

  Datum: 3. 3. 2022


  S tímto lepidlem jsem se setkal úplnou náhodou, chtěl jsem kvalitnější vteřinové lepidlo a povedlo se. ;) Jsem nad míru spokojený s tímto lepidlem mohu je doporučit. Rychlé zpevní materiál a drží.

Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky