Bezrozpouštědlové 2K polyuretanové lepidlo neobsahující vodu je určené na lepení umělého trávníku jak v interiéru, tak v exteriéru. Díky elastičnosti vhodné pro exteriérové výkyvy teplot.

Vhodné podklady:
 • betonové, cementové a anhydritové podklady
 • desky OSB .např( podklady dřevěné)
 • teraco ,dlažba ,keramika
 • štěrk nebo kaučukové granuláty (při podlepování spojů páskou)

Specifické vlastnosti:
 • vodě odolné spojení s podkladů
 • výborná stabilita hřebenu 
 • bez vody a rozpouštědel
 • vysoká konečná pevnost spoje  
 

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit Umělé trávníky
Barva Zelená
Balení 7,57 kg plastová nádoba / 1,71 kg tužidla
Spotřeba 200 - 350 g/m²
Doba zpracování cca. 30 minut
Doba pochůznosti 4 - 6 hodin
Otevřená doba 30 minut při teplotě 21 °C
Použití v exteriéru Ano

Přiložené soubory

Chemos TR-21.pdf (641 kB)
Technický list

Lepidlo na umělé trávníky Chemos TR 21

Katalogové číslo:
5421384001-BL
Hmotnost:
8 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
2 497 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
1 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Až o 30 % nižší spotřeba jako u většiny konkurenčních lepidel. S lepidlem TR 21 můžete pracovat i za zhoršených (nestandartních) povětrnostních podmínek. TR 21 je i při vysokých teplotách stále ve stejné konzistenci, neroztéká se. Nepění v případě vysoké vlhkosti vzduchu anebo podkladu. Možnost práce s lepidlem v průběhu celého roku.

Příprava podkladu:  Obě složky by měly být smíchané při teplotě 20 °C. Tužidlo (složka B) se z plastové láhve celé nalévá do vědra se složkou A. Obě složky se míchají elektrickou vrtačkou nebo elektrickým mixérem, až se dosáhne jednotné barvy (alespoň 2 minuty). Vždy míchejte jen celé množství (složka A i B), aby se dodržel poměr míchání. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou nebo hladítkem rovnoměrně na podložku. V průběhu otevřené doby pevně stlačte rub trávníku o nanesenou vrstvu lepidla.

 


TUŽIDLO:

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 

 • Skin Irrit. 2 Žíravost / dráždivost kůže, kategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4
 • H332 Škodlivý při vdechování.
 • Resp. Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2
 • H351 Podezření, že způsobuje rakovinu.
 • STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 Škodlivý při vdechování.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H351 Podezření, že způsobuje rakovinu.
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
 • P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle - obličeje.
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 Skladujte uzamčené.

PRYSKYŘICE:

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • směs není klasifikována jako nebezpečná

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky