Systémová nivelační stěrka Ardex K 14 s Ardurapid - Efektem = rychlým hydraulickým vytvrdnutím a kompletní krystalickou vazbou vody. Velmi nízké emise EC1. Ardexácká nivelace K 14 je lehce stěrkovatelná, a tak dobře roztékavá, že následné přehlazování, nebo broušení není zpravidla nutné.

Oblast použití:

 • Interiér, podlaha.
 • Stěrkování a vyrovnávání podlahových podkladů z cementu a anhydritu, betonových a jiných vhodných podkladů před kladením podlahových krytin.

Druh nivelační hmoty: Šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami. Smícháním s vodou vznikne hladká, silně roztékavá, samovyhlazovací, pumpovatelná malta, kterou lze zpracovávat asi 30 minut a která je asi po 3 hodinách pochůzná. Malta vytvrzuje hydratací a schnutím do vrstvy bez pnutí, vznik trhlin je prakticky vyloučen.

Síla vrstvy: Ardex K 14 lze bez písku nanášet jedním pracovním krokem do 10 mm síly vrstvy. Při vrstvách nad 10 mm přimísíme křemenný písek.

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Balení 25 kg
Spotřeba Cca 1,5 kg prášku na m² a 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 30 min.
Pevnost tlaku po 28 dnech ≥ 27 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 8 N/mm²
Doba pochůznosti po cca 3 hod.
Doba, po které je možné lepit cca po 1 dni, při vrstvě nad 10 mm po cca 2 dnech
Množství záměsové vody cca 5,75 l vody n 25 kg prášku
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm samotná stěrka, nad 10 mm s pískem až do 40 mm
EMICODE EC1 R = velmi nízké emise
Typ podkladu Beton, anhydrit

Přiložené soubory

BL_Ardex_K_14_cz.pdf (140 kB)
Bezpečnostní list

TL-ARDEX-K-14-.pdf (236 kB)
Technický list

Ardex K14 samo vyhlazovací nivelační hmota

Katalogové číslo:
4605-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
575 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
16 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný, nosný, neklouzavý a bez separačních vrstev.

Přednátěry se provádějí s produkty:

 • Ardex P 51 propojovací adhezní přednátěr
 • Ardex PREMIUM P 52 penetrace - koncentrát
 • Ardex P 4 rychlý multifunkční přednátěr
 • Ardex P 82 umělohmotný pryskyřičný přednátěr

Zpracování: Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a za vydatného míchání vmícháme tolik prášku, aby vznikla bezhrudková malta. Pro rozmíchání 25 kg prášku Ardex K 14 použijeme pro zpracování na hutných, příp. napenetrovaných podkladech asi 5,75 l vody. Pro zpracování na savých podkladech (uzavření pórů stěrkováním) lze použít až 6 l vody. Malta je při 18-20 °C zpracovatelná asi 30 min., nižší teploty prodlužují a vyšší zkracují dobu zpracovatelnosti. Ardex K 14 je lehce stěrkovatelná, a tak dobře roztékavá, že následné přehlazování, nebo broušení není zpravidla nutné. Při vyrovnávání větších ploch lze materiál roztahovat raklí. Na hutném podkladu je nutno nanést vrstvu alespoň 1,5 mm.

Síla vrstvy:
Ardex K 14 lze bez písku nanášet jedním pracovním krokem do 10 mm síly vrstvy. Při vrstvách přes 10 mm přimísíme křemenný písek (čistý, bez hlinitých částí) dle následující tabulky:

Obecně platí: Vrstva Ardex K 14 je asi po 3 hod. při 18 - 20 °C pochůzná. Rychle vysychá a vytvrdne, vyrovnávací vrstvy do 10 mm je při 18 až 20 °C možno po jednom dni vyzrálé pro pokládku. U vrstev nad 10 mm trvá schnutí 2 dny. Ardex K 14 zpracováváme při teplotách od 5 °C. Vystěrkovanou vrstvu je třeba chránit před příliš prudkým vysycháním od slunečního záření a průvanem.


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…
 • P260 - Nevdechujte prach.
 • Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky