Sádrová samonivelační, rychletuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota s obsahem speciálních organických a anorganických pojiv, plniv a zušlechťujících přísad. Vhodná pro vnitřní použití, ruční i strojní aplikaci. S výbornými samonivelačními vlastnostmi a snadnou zpracovatelností. Není vhodná pro pružné podklady jako např. dřevo.

Oblast použití: Vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahových krytin a provádění nátěrů v suchém prostředí. Vhodná i pro prolití ve více vrstvách a upevnění podlahových topení. Vytvrzuje bez pnutí. Anhydritové potěry, betonové podklady a cementové potěry, staré dlažby a jiné podklady.

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Balení 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 40 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 25 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 7 MPa
Doba pochůznosti po cca. 3 hodinách
Doba, po které je možné lepit po cca. 2 - 3 dnech
Množství záměsové vody 5-5,5 litrů vody: 25 kg prášku
Min. vrstva pod kolečkové židle 2 mm
Pro tloušťku vrstvy 2 - 25 mm
Typ podkladu Anhydrit

Přiložené soubory

S-dex.pdf (1,38 MB)
Technický list

S-dex-bl.pdf (1,62 MB)
Bezpečnostní list

Nivelační sádrová hmota Ardex S-DEX

Katalogové číslo:
25467602-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
616 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný, nosný a bez trhlin a separačních materiálů (prach, krusty, tuk, oleje, zbytky barev, apod.). Hladké podklady nutno zdrsnit, případně opatřit adhezním můstkem. Praskliny a nerovnosti podkladu je nutno předem vyspravit. Smršťovací trhliny podkladu je nutné zesponkovat. Funkční objektové konstrukční dilatace je nutné zachovat (vyplnění pružnou výplní a proříznutí stěrky). Je nutno dodržet nejvyšší dovolenou vlhkost podkladu dle ČSN 744505. Před aplikací stěrky je potřeba savé podklady napenetrovat např. 1x penetrací ARDEX P 51 zředěnou v poměru 1:3 vodou, nebo 2x Ardex MULTI PD zředěnou v poměru 1:3, poté 1:1 s vodou. Nesavé podklady opatřit nátěrem ARDEX P 4. Pamatujte: kvalitně napenetrovaný podklad výrazně ovlivňuje rozlivové vlastnosti nivelační stěrky

Zpracování: Do čisté nádoby nalít 5 - 5,5 litrů čisté studené vody. Při ručním zpracování se stěrka připraví v mísícím vědru do aplikační konzistence postupným přidáním suché směsi do předepsaného množství vody za současného míchání pomocí vrtulového míchadla po dobu min. 60 sekund při nízkých otáčkách (600 ot./min.) až do vzniku tekuté homogenní hmoty, která se ponechá cca 30 sekund odstát a následně se při pomalých otáčkách krátce domísí.

 • Při lití silnějších vrstev nad 5 mm doporučujeme dávkovat spodní hranici vody, tedy 5 litrů vody/pytel 25 kg.
 • Při vrstvách pod 4 mm doporučeno 5,5 litru vody/pytel 25 kg. Hmota je zpracovatelná cca 40 min po rozmíchání.
 • U nižších vrstev může být tato doba nižší.

Po rovnoměrném rozlití hmoty na podkladní plochu se vrstva podle potřeby dorovná do požadované tloušťky pomocí zubového hladítka nebo raklí a průběžně se odvzdušní ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci. Pozor: předávkování záměsování vody může vést ke snížení pevnosti konečné nivelační stěrky a tvorbě šlemu na povrchu, který je následně zapotřebí odbrousit. Rovněž prodlužuje dobu schnutí. V případě strojního zpracování se míchání provádí omítacím strojem s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Pochozí je po cca 3 hodinách. Pokládka možná po 3 dnech při vrstvě 15 mm. Kontrola aplikační konzistence se provádí předem zkouškou rozlivu podle EN 12706. K rozmíchání se použije pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008. S-Dex se zpracovává při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Důležité: Nezpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu pod +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Při tloušťkách nad 5 mm použít dilatační okrajové pěnové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5 °C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 18 - 25 °C , teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí skracuje.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Způsobuje vážné podražděni očí, H319
 • Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1, H3 l 7

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H3l9 Způsobuje podražděni očí.
 • H3l7 Můze vyvolat alergickou reakci

Bezpečnostní pokyny

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.
 • P264 Po manipulaci dukladne omyjte vodou
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P272 Kontaminovany pracovní oděv neodnašejte z pracoviště
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky