Čisticí přípravek Sylva Strip sloužící k odstranění starých polišů a zašlých nečistot z povrchu podlahy. Po ošetření povrchu podlahy by podlaha měla být opět ošetřena udržovacím polišem, nejlépe Junckers SYLVA Polish pro domácí a komerční prostory a Junckers Sylva Sport Polish pro sportovní prostory.

Podlahu vysajte, nebo vytřete hadrem, popřípadě mopem. Naneste roztok čistícího přípravku v tenké vrstvě. Používejte čistý mop, nebo dobře vyždímaný hadr. Silně znečištěná místa důkladně vydrhněte. Pokud to stav povrchu podlahy vyžaduje, použijte čistící stroj. Doporučujeme čistit po menších plochách a oplachovat čistou vodou ihned po aplikaci čisticího roztoku. Čisticí roztok odstraňte čistou vodou. Opakujte do té doby, dokud zůstávají zbytky poliše na povrchu podlahy.

Ředění:

 • pravidelné čištění 75 ml na 10 l vlažné vody
 • silné čištění maximálně 250 ml na 10 l vlažné vody

Parametry

Parametr Popis
Balení 1
Spotřeba 80 – 100 m2 /l
pH hodnota 8,5
Doba schnutí hod 0,5
Čištění Lakované dřevo

Přiložené soubory

TL_Sylva_Strip.pdf (251 kB)
Technický list

Odstraňovač polišů Junckers Sylva Strip 1l

Katalogové číslo:
145100-EXP-BL
Hmotnost:
1 kg
Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
282 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Acute Tox. 4, H302
 • Skin Irrit. 2, H315
 • Eye Dam. 1, H318

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranné brýle.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
 • P501 Odstraňte obsah - obal podle platných předpisů.

Osoby do 18 let věku nesmí být vystaveny působení tohoto produktu, viz Směrnice Rady 94/33/ES. Těhotné a kojící ženy nesmí být vystaveny účinkům produktu. Je proto nutno vyhodnotit riziko a možná technická opatření nebo řešení pracoviště, která tomu předejdou.

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky