Rychleschnoucí a rychletvrdnoucí renovační vyrovnávací hmota na podlahy a zdi Chemos OT 101. Speciální vyrovnávací hmota určená pro opravy schodů a jejich hran, na tmelení spár v podlaze, vyplnění a vyrovnání děr a hlubších nerovností na podlaze, na vytváření spádů, na dostěrkování a přerovnání ploch. Vytváří velmi pevný, rovný a dobře savý podklad, který je vhodný pod všechny druhy samonivelačních vyrovnávacích hmot a pro obkladačské práce v interiéru. Pro tloušťku vrstvy do 100 mm v jedné pracovní operaci. Také vhodná na zpevnění zdegradovaných drobivých betonových a cementových podkladů v bytových a objektových prostorách s běžnou zatížitelností. Vysoce zušlechtěná suchá malta se speciálním urychlovacím cementem a přísadami zlepšující vlastnosti zpracování.

Vhodný na

 • betonové a cementové podklady
 • zdivo a omítky

Přednosti

 • pro stěny a podlahy
 • s nízkým pnutím
 • vynikající zpracovatelnost
 • rychle pochůzná
 • vysoké pevnosti
 • rychlý nárůst pevnosti

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Barva Šedá
Balení 7 | 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování 15 - 20 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 30 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 5 MPa
Doba pochůznosti po 30 minutách
Doba, po které je možné lepit po cca 3 hodinách
Množství záměsové vody cca 6 l na 25 kg jako opravný tmel, 18-20 l na 25kg jako zálivka
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Typ podkladu Beton, anhydrit

Přiložené soubory

chemos-ot-101.pdf (165 kB)
Technický list

Chemos OT 101 rychleschnoucí opravná hmota

Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
od 601 Kč
Dostupnost:
Skladem
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Chemos OT 101 rychleschnoucí opravná hmota 7kg 2546703407-BL
7 kg
6 dnů 0 ks 601 Kč
Chemos OT 101 rychleschnoucí opravná hmota 25kg 2546703408-BL
25 kg
Skladem 3 ks 1 735 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný (neplatí v případě, kdy se OT 101 použije jako zálivka), čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty. Nesoudržné a drobivé vrstvy podkladu odbrousit, odfrézovat nebo o tryskat. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením.

Příprava podkladu před použitím zálivky: Podklad přebrousit. Případné trhliny nařezat uhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Můžou se udělat i zářezy kolmo na trhlinu každých cca 15 - 20 cm pro vložení ocelových spon na sešívání. Když na drolivém potěru praskliny nejsou, doporučujeme nařezat uhlovou bruskou tzv. rastrovou mřížku (zářezy po cele délce i šířce místnosti, každé cca 2 m od sebe, do hloubky přibližně 1/2 - 2/3 tloušťky potěru). Spolu s nařezáním prasklin nebo rastrové mřížky je také vhodné po celé ploše navrtat díry do potěru v rozestupech cca 0,5 - 1 m od sebe do hloubky 1/2 až 2/3 tloušťky potěru tak, abyste nepoškodily spodní izolaci.

Zpracování: Obsah vsypat za stálého míchání do čisté studené vody v čisté nádobě. Míchat nízko otáčkovým míchadlem (500- 700 ot./min) tak, aby se netvořily hrudky. Různým dávkováním vody je možné nastavit hustotu od stabilního opravného tmelu až po tekutou zálivkovou hmotu.

 1. Jako stabilní opravný tmel: 25 kg prášku smíchat s cca 6 l vody na vyplnění otvorů a děr, opravu schodů, podest, betonových podlah a cementových potěrů. Doporučujeme však míchat menší množství, které jste schopni zpracovat v průběhu cca 15 - 20 min. Hmotu nanést na nepenetrovaný podklad a hladítkem nebo špachtlí podle způsobu použití upravit a vyhladit. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Následné celoplošné nivelování vhodnou samonivelační hmotou může následovat ihned po tom, jak je vyspravený podklad pochůzný. Při překročení této doby je nutné vyspravený podklad penetrovat vhodným penetračním nátěrem.
 2. V případě použití jako zálivky: Při opravě degradovaných drobivých cementových potěrů třeba 25 kg prášku smíchat s 18 - 20 l vody tak, aby vznikla velmi tekutá hmota bez hrudek. Podklad před použitím zálivky nepenetrovat. Hmotu nalévat na podklad v menších dávkách a rozetřít hladítkem, špachtlí nebo gumovou stěrkou. Roztírat po podkladu tak, aby co nejvíce pronikla do podkladu a aby se zbytečně netvořila souvislá vrstva povrchu. Rovnoměrně roztáhnout po podkladu, aby došlo v maximální míře k „přepenetrování” ochuzeného podkladu. Ke správnému „přepenetrování” došlo tehdy, zda se vytvořily v hmotě malé krátery. Ihned, jak je podklad pochůzný, doporučujeme rozložit armovací mřížku a zatáhnout hustější hmotou OT 101, jak je uvedeno výše v odstavci 1). Celé nechat vytvrdit do druhého dne ( 24 hodin). Po úplném vyschnutí penetrovat vhodnou penetrací.

Důležité: Čerstvé plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5 °C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 18 - 25 °C , teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí zkracuje.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny

 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah - obal podle platných předpisů jako nebezpečný odpad.

 

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky