Samonivelační sádrová vyrovnávací hmota pro tloušťku 1 - 20 mm vyztužená PP vláknem, se zvýšenou pružností, pevností a přilnavostí k podkladu. Speciálně vhodná na dřevěné podklady a "nervózní" podklady (dřevo, parkety, OSB desky, hýbající se podklady). Vhodná i na starých a nových podkladech všude tam, kde se vyžaduje vyšší odolnost vůči tvorbě trhlin. Vyznačuje se vysokým obsahem vláken pro vytvoření rozptýleného armování a vysokým podílem polymeru pro zvýšení přilnavosti k podkladům. Vhodná pro vytvoření rovných, pevných a savých ploch pro pokládku parket, koberců, dlažby, PVC a jiných podlahovin v bytových a průmyslových prostorech. Vhodná na podlahové topení a pod kolečkové židle.

Vhodná na:

 • OSB desky, staré parkety, palubkové a dřevotřískové podlahy
 • všechny obvyklé potěry a podklady

Přednosti:

 • vysoký podíl vláken a polymeru
 • vysoké pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu
 • rychle pochozí a suchá pro pokládku podlah
 • vynikající zpracovatelnost
 • nížší pnutí, vyšší pružnost a stabilita

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Barva Slonová kost
Balení 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m2 na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 40 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 30 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 7 MPa
Doba pochůznosti 3 - 4 hodiny
Doba, po které je možné lepit 24 hod./3 mm, každý další 1mm = 24 hod.
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm
Typ podkladu Dřevo

Přiložené soubory

TL A6 Flexi.pdf (337 kB)
Technický list

Nivelační hmota na dřevo Chemos A6 Flexi

Katalogové číslo:
254675904-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
915 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
20 ks
ks

Doporučujeme přikoupit




Popis zboží

Příprava podkladu
Podklad musí být trvale suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty, pevný v tlaku a tahu dle ČSN. Podklad vždy přebruste, aby se odstranily i slabě držící části podkladu. Betonový podklad musí být starý min. 28 dní. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné o nejvíce mechanicky odstranit pachtlou nebo broušením. Praskliny v podkladu vyspravit opravným tmelem Chemos OT101. Větší trhliny prořezat bruskou, vyčistit, sešít ocelovými sponami a zalít epoxidem. Konstrukční dilatační spáry se musí zachovat i ve vrstvě nivelační hmoty. Staré dlažby, teraco apod. přebrousit bruskou s brusným papírem nebo diamantem. Odstraní se tak mastné vrstvy po ošetřujících přípravcích a po užívání podlahy. Podklad důkladně vysát průmyslovým vysavačem a napenetrovat vhodnou penetrací. (Dřevěný podklad penetrovat směsí PT12 + PE204, 1,5 kg suché hmoty PT12 na 2-3 litry penetrace PE204). Po ošetření přebroušení anhydritového potěru penetračním nátěrem Chemos PE 204 zředěným vodou v poměru 1:1 je možné již po 2 hodinách aplikovat nivelační hmotu Chemos A6 Flexi.

Zpracování
Do čisté nádoby nalít 5,5 - 6 litrů čisté studené vody. Obsah pytle (25kg) vsypat za stálého míchání do vody. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500-700 ot./min.) Minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Potom nechat chvíli odstát a nakonec ještě krátce promíchat. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušťky rozetřít kovovým hladítkem nebo velkoplošnou špachtlí. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotu jehličkovým válečkem, který napomáhá
nivelizaci, odvzdušnění hmoty a dobrému spojování jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášet až po řádném vyschnutí, přebroušení a napenetrování předešlé vrstvy. Při vícevrstvém stěrkování třeba dbát na to, aby každá další vrstva nebyla tlustší než předchozí. Doba zpracování je cca 40 minut, pochozí po přibli ně 3-4 hodinách, doba schnutí před pokládkou podlahových krytin je cca 24 hodin (platí při 20°C, 55% rel. Vlhkosti vzduchu a tloušťka vrstvy do 3 mm). Při tloušťce vrstvy nad 3 mm každý další 1 mm schne cca 24 hodin.

DŮLEŽITÉ POKYNY: Nezpracovávejte při teplotě podkladu a vzduchu pod +5°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Při tloušťkách nad 5 mm použít dilatační okrajové pěnové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5°C/24 hod. Nejlépe zpracovatelné při teplotě vzduchu 18 - 25°C, teplotě podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí zkracuje. Smíchání materiálu s větším množstvím vody je příčinou snížení pevností a sedimentovaného hmoty. Nepoužívat na tvorbu potěrů a užitkových podlah. Nevytváří konečnou vrstvu! Povrch nivelační hmoty je vždy nutné ošetřit vhodnou povrchovou úpravou - nášlapnou vrstvou. Je třeba zabránit, aby vrstva vyrovnávací hmoty zůstala příliš dlouho otevřená bez krytiny, což by mohlo vést k tvorbě trhlin. Nepoužívat ve venkovním nebo mokrém prostředí!


Klasifikace podle 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

Dotaz na prodavače



presmerovat_automaticky