Odstoupení od smlouvy

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

5.1.1.    zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

5.1.2.    zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

5.2.1.    poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2.    poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.2.3.    první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou

5.3.    Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené včl. 5.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Dražkovice 218, Pardubice 533 33, , či online formulářem, či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@floorwood.cz . Adresa pro vrácení zboží: floorwood.cz a.s., Dražkovice 259, Pardubice 533 33.

5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.6.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j, občanského zákoníku, zboží nadrozměrné nebo těžké, které nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Výše nákladů spojených s vrácením nadrozměrného nebo těžkého zboží se mohou lišit v závislosti na hmotnosti, rozměrech a vzdálenost. Přesnou cenu dopravy získáte na adrese přepravní společnosti Toptrans, nebo ke stažení zde.

5.10. Adresa pro vrácení zboží:

floorwood.cz a.s.
Dražkovice 259
533 33 Pardubice

 


 

Formulář ke stažení pro odstoupení od smlouvy

 

 

Formulář ke stažení pro uplatnění reklamace

 

 
presmerovat_automaticky