Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování organických a anorganických nečistot ve venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní čištění WPC terasových dílců a dalších kompozitních materiálů na bázi „dřevo-plast“ v exteriéru.

Oblast použití: WPC povrchy a ostatní voděodolné povrchy v exteriéru, jako jsou například zahradní nábytek nebo ploty z plastů.

Příprava: Nečistoty odstraňte pevným koštětem nebo kartáčem.

Spotřeba: 1 litr pokrývá cca. 10-50 m² pro jednu aplikaci (v závislosti na množství nečistot a skvrn).

Zpracování: Koncentrát nařeďte vodou v poměru 1:10 až 1:20. Naneste na znečištěnou plochu. Nečistoty uvolněte kartáčem s násadou a opláchněte čistou vodou. V každém případě nejprve na skrytém místě ověřte reakci daného materiálu a čističe.

Upozornění: Nepoužívejte čistič neředěný! Na neznámých podkladech může způsobit změnu barvy nebo struktury povrchu. Aplikujte pokud možno na celé ploše. Zabraňte zaschnutí roztoku. Není vhodné pro denní úklid.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1l cca. 10-50 m² pro jednu aplikaci
Typ Na terasy
Použití Exteriér
Velikost balení 1
Ředění Voda
Určení Čištění

Přiložené soubory

Cistic kompozitnich teras Osmo 8021.pdf (226 kB)
Technický list

Osmo 8021 Clear.pdf (139 kB)
Product information Aj

Čistič WPC kompozitních teras Osmo 8021

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 672 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 8021 čistič WPC kompozitních teras 1l 13900078
1 litr
6 dnů 0 ks 672 Kč
Osmo 8021 čistič WPC kompozitních teras 5l
13900079
5 litru
6 dnů 0 ks 2 914 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • Xi; Dráždivý
 • R36/38: Dráždí oči a kůži.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Obsah - nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními -  národními - mezinárodními předpisy.
 • Reakcí s kyselinami se uvolňuje teplo. Nebezpečí stříkající vodě!
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky