Voděodolný přípravek Egger CLIC Sealer ochrání vaši podlahu před vlhkostí. Tento těsnicí přípravek pro podlahy je ideálním řešením pro komerční vstupní a vlhké prostory. Tmel na spáry chrání spáry před pronikáním vlhkosti a nečistot, pružně a transparentně vytvrzuje a je vhodný pro všechny podlahové krytiny Egger. Jedna tuba vystačí na utěsnění přibližně 10 m² podlahové plochy. Na bázi rozpouštědel na bázi přírodního kaučuku, bezbarvý, průhledný.

Parametry

Parametr Popis
Podlahové topení Ano
Balení obsahuje m² 100 ml - 74 g

Přiložené soubory

EGGER_CLIC_SEALER_CZ.pdf (173 kB)
Stáhněte si technická data

Egger Aqua CLIC Sealer impregnace 100 ml

Produkt již není v nabídce

Věnujte prosím pozornost alternativním
produktům níže na této stránce,
pokud jsou uvedeny

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P403 Skladujte na dobře větraném místě.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky