Kontaktní rozpouštědlové lepidlo s vysokou pevností, pro celoplošné lepení podlahovin, podlepování a lepení profilů a soklových lišt. Vhodné pro lepení na podlahy, stěny a strop, s mimořádnou okamžitou lepicí schopností a ihned zatížitelné.

Vlastnosti

 • bez toluenu
 • prodloužená otevřená doba
 • obsahuje rozpouštědla
 • zvláště vysoká lepivost
 • vysoká konečná pevnost
 • okamžitě zatížitelné
 • odolné vůči čisticím prostředkům
 • snadná zpracovatelnost a nízká spotřeba
 • vhodné pod kolečkové židle
 • vhodné na podlahové vytápění

Oblasti použití

 • PVC krytin v pásech a dílcích,
 • kaučukových/pryžových krytin s hladkou, broušenou zadní stranou,
 • schodišťových a soklových profilů,
 • linoleových krytin,
 • korků,
 • textilních krytin na betonový, cementový, vystěrkovaný a jiný podklad.

Také pro lepení na schody, stěny a strop. Není vhodné na lepení tvrzeného PVC, polyethylénu, polypropylenu, teflonu, a pěnového polystyrenu. Pozor na možnost narušení PVC krytin od rozpouštědla!

 

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit Univerzální
Barva Slonová kost
Spotřeba 250–350 ml/m²
Vhodné pro podlahové topení Ano
Plné zatížení po 24 hodinách
Hustota 0,95 g/cm³
Doba odvětrání cca 10–15 min.
Otevřená doba cca 20–50 min.

Přiložené soubory

Ceresit Chemopren na podlahy.pdf (420 kB)
Bezpečnostní list CZ

CZ_CH50_TL.pdf (542 kB)
Technický list CZ

SK_CH50_TL.pdf (539 kB)
Technický list SK

Ceresit Chemopren Na podlahy -kbu-SK.pdf (718 kB)
Bezpečnostní list SK

Lepidlo Chemoprén na podlahy Ceresit CH50

Hmotnost:
0.6 kg
Výrobce:
Thomsit
Cena s DPH:
od 307 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Lepidlo Chemoprén na podlahy Ceresit CH50 - 0,5l 622156405-BL
0,5 litru
6 dnů 0 ks 307 Kč
Lepidlo Chemoprén na podlahy Ceresit CH50 - 1l 622156404-BL
1 litr
6 dnů 0 ks 554 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Poklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez konstrukčních chyb, trhlin a substancí narušujících přídržnost, pevné v tahu a tlaku podle aktuálních platných norem (ČSN 744505,…) a předpisů. Staré zbytky lepidel, stěrkových hmot nebo podlahových krytin důkladně odstraňte. Po mechanickém očištění (broušení/odsátí prachu) podklady ošetřete vhodným penetračním nátěrem Ceresit a v případě potřeby vyrovnejte nerovnosti vhodnou samonivelační hmotou. Anhydritové potěry přebruste (zrnitost 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetrací. Na potěry z litého asfaltu aplikujte vrstvu samonivelační stěrky Ceresit v tloušťce minimálně 2 mm. Věnujte pozornost také návodům k pokládce a použití krytiny, zvláště míře vyzrálosti podkladu při pokládce.

Zpracování: Lepidlo nanášejte na suchý odmaštěný a prachu zbavený podklad. Ceresit Chemoprén Na Podlahy nanášejte jednostranně na větší plochu v tenké vrstvě zubovou stěrkou A2, A3 nebo válečkem a lepenou krytinu do vrstvy lepidla otiskněte tak, aby došlo ke smočení rubové strany krytiny, následně uvolnit a nechat odvětrat. Možné je také oboustranné nanášení lepidla na obě lepené plochy a příslušné odvětrání. Při lepení korků, schodišťových profilů a soklových lišt, při lepení na stěny a strop lepidlo nanášejte oboustranně na obě lepené plochy. Před použitím lepidlo dobře promíchejte. Nanesenou vrstvu lepidla nechte cca 10 - 15 minut odvětrat, poté lepený díl přiložte a pevně přitlačte. Lepidlo musí být dokonale odvětrávané, při dotyku prstů na nich nesmí ulpět žádné zbytky lepidla! Po dosažení konečné pevnosti můžete začít s případným dalším opracováním podlahy. Při celoplošném lepení dodržujte max. otevřenou dobu 10 - 20 minut. Při lepení na velmi savé a porézní podklady (stěny) může být otevřená doba velmi krátká (10 - 20 min.). Lepidlo nesmí přeschnout, jinak může dojít k částečnému odpadnutí lepeného materiálu!


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P403 Skladujte na dobře větraném místě.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky