Přípravek na odstraňování vodou rozpustných skvrn, obzvláštně šetrný k barvám a vláknu pro koberce z přírodních vláken, orientální koberce (např. z vlny, hedvábí, kokosu, juty, sisalu). Obsahuje speciální Anti-Soiling komponenty, které zabraňují zvýšenému opětnému ušpinění koberce. Neobsahuje rozpouštědla, bělidla ani optické zjasňovače. Má lehce kyselou pH-hodnotu, proto nezpůsobuje změny barev ani odmaštění čištěných materiálů.

Tekutiny nejprve savým hadrem odtupovat, volně ležící nečistoty vysát. CC-Alibaba nastříkat na měkký savý hadřík, který nepouští vlákna (např. na vhodný hadřík z mikrovlákna), a skvrnu tímto hadříkem směrem od vnějšího okraje dovnitř tupováním rozpustit. Vyvarovat se silného dření a koberec nepromáčet. Rozpuštěné nečistoty suchou částí hadříku tupováním odsát. U odolných skvrn postup popř. opakovat. Na závěr místo přečistit čistou vodou a následně vysušit. V případě potřeby přiložit suchý hadřík na čištěné místo, mírně zatížit a nechat působit tak dlouho, až bude vlhkost zcela vysáta z materiálu.

U skvrn, které zestárnutím migrovaly do vlákna nebo vyvolaly barevné reakce ve vlákně, může být účinnost přípravku omezena.

Parametry

Parametr Popis
Balení 200 ml
pH hodnota cca. 5,5
Čištění Koberce

Přiložené soubory

TL-CC-Alibaba.pdf (79 kB)
Technický list

Tabulka odstranovani.pdf (190 kB)
Odstraňování skvrn

sd_cz_dr_schutz_alibaba_170816.pdf (111 kB)
Bezpečnostní list CZ

sd_sk_dr_schutz_alibaba_170816.pdf (108 kB)
Bezpečnostní list SK

Dr. Schutz Alibaba odstraňovač skvrn z vlněných koberců 200 ml

Katalogové číslo:
1330020007-BL
Výrobce:
Dr. Schutz
Cena s DPH:
393 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

  • GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky