Vysoce účinný čisticí a desinfekční koncentrovaný přípravek, speciálně vyvinutý pro bezproblémové odstranění zeleného povlaku (a podobného přírodního znečištění) z natíraného i neošetřeného dřeva včetně rýhovaných, drážkovaných a žebrovaných povrchů. Osmo Gard Clean je ideální pro dřevěný nebo plastový zahradní nábytek. Je rovněž použitelný pro kamenné fasády nebo náhrobní kameny, plastové materiály (pozor na stálobarevnost), beton, vymývaný beton, eternit apod.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1l = 30 – 100 m2 jeden nátěr
Nářadí k aplikaci Kartáč, štětec
Typ Na terasy
Použití Exteriér
Hodnota pH 7
Ředění Maximálně 10 dílů vody
Určení Čištění

Přiložené soubory

gard clean 6606.pdf (346 kB)
Technický list

Osmo 6606 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku dřeva

Hmotnost:
1 kg
Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 626 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 6606 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku dřeva 1l 13300021
1 litr
6 dnů 0 ks 626 Kč
Osmo 6606 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku dřeva 5l 13300027
5 litrů
6 dnů 0 ks 2 811 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava: Odstraňte volné nečistoty pevným koštětem nebo smetáčkem, hrubé nečistoty odstraňte kartáčem.

Zpracování: Podle stupně napadení buď nenaředěný, nebo v naředění přidáním maximálně 10 dílů vody - nanášejte rovnoměrně štětcem, kartáčem, pomocí kropicí konve nebo zahradního postřikovače na suché dřevěné povrchy. Nesplachujte vodou. Zelený povlak zpravidla do 24 hodin zmizí (zbudou-li na povrchu ještě nějaké zbytky, opakovat celý proces znovu). Vpřípadě, že budete následně ošetřenou plochu natírat, před aplikací nátěru opláchněte plochu vodou.

Čištění nářadí: Vodou s mýdlem.

Vydatnost: 1l vystačí při jednom nátěru (podle stupně napadení nebo zašpinění) na 30-100 m2.

Upozornění: Zamezte přímému styku s okrasnými nebo užitkovými rostlinami.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Corr. 1BH314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Eye Dam. 1H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • Aquatic Acute 1  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P260 Nevdechujte aerosoly.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokudje lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501Odstraňte obsah-obal v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky