Vytvrzovací uretanový olej Junckers Terrasse Olie UV Natur s přídavkem přírodních vosků a vysokým podílem sušiny určený na zahradní terasy a obložení domů z exotických a povětrnostním vlivům odolných dřevin. Obsahuje složky chránící ošetřené dřevo před napadením plísněmi a mechy a také aktivní UV filtr zamezující poškození dřeva slunečním zářením. Tento velmi snadno použitelný olej dodává dřevu teplý a hluboký nádech, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu a hebkost. Hodí se na měkké, (včetně Modřínu) i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Mezi jeho přednosti patří výborná slévatelnost a schopnost absorbovat do všech vrstev ošetřovaného dřeva (nezůstává pouze na povrchu).

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 8-10 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Štětec, kartáč, váleček
Balením natřete při 1 nátěru plochu m² 27
Typ Oleje na terasy
Báze Olejová
Provedení Bezbarvé
UV odolnost 1
Použití Exteriér
Plochy Vodorovné
Velikost balení 3 l
Doba schnutí 12 hod
Hustota kg/l 0,84
Teplota při zpracování +5° C
Obsah VOC g/l 700
Obsah sušiny % 31
Pojivo Lněný olej

Přiložené soubory

TL CZ Wood Oil Classic.pdf (122 kB)
Stáhněte si technická data

bl_woodguard_classic_oil_cz.pdf (117 kB)
Bezpečnostní list

JUNCKERS Terrasse Olie UV Natur olej na terasy

Produkt již není v nabídce

Věnujte prosím pozornost alternativním
produktům níže na této stránce,
pokud jsou uvedeny


Popis zboží

Obsah vosku vytváří povrch s otevřenými póry a chrání před případným poškozením vodou. Junckers Terrasse Olie nevytváří nepříjemný zápach a jeho použití je tak mnohem příjemnější. Ošetřený povrch získává výrazné protiskluzné vlastnosti, což je důležité zejména ve veřejných prostorách, ale také na zahradních terasách v blízkosti bazénů a jiných vodních rezervoárů. Aplikuje se na umyté povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách.

Příprava povrchu:
Před použitím výrobku Junckers Decking Oil musí být povrch dokonale čistý a suchý. Povrch nového nábytku musí být ošetřen před používáním. Starší povrch je nutné před aplikací oleje omýt přípravkem Junckers Decking Cleaner.

Aplikace:
Přípravek nepoužívejte na přímém slunci, mohlo by dojít k zahřátí ošetřovaného povrchu a způsobit tak nerovnoměrné schnutí oleje. Naneste dostatečné množství oleje. Ponechte olej působit maximálně 20 minut, na suchá místa olej přidávejte, z mokrých míst olej roztírejte. Nenechejte olej zaschnout! Může vytvořit skvrny na povrchu. Po cca 20 minutách působení oleje odstraňte veškeré přebytky bavlněným hadrem a dokonale vyleštěte. Při nanášení druhé vrstvy postup opakujte po zaschnutí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Materiály jako jsou hadry na čištění, papírové utěrky a ochranné oděvy, kontaminované výrobkem mohou se mohou po několika hodinách spontánně vznítit. Pro zamezení rizika požáru musí být veškerý kontaminovaný materiál skladován v kovových nádobách s těsným samouzavíracím víkem.

 


 

 

 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

  • Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics;

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Bezpečnostní pokyny

  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P301+330+331+310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - lékaře.
  • P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  • P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
  • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
  • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208 Obsahuje 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky