2-složková silikátová pryskyřice ARDEX P 10 SR se širokým spektrem použití pro uzavírání prasklin podkladů a opravy potěrů a betonu v interiéru. Bez zápachu s velmi nízkými emisemi. Víceúčelová pryskyřice i pro silové uzavření trhlin nebo otvorů, zalévání kovových spon v betonu, opravy schodišťových stupňů z betonu, kamene, umělého kamene a pod.

 • Nízká viskozita s dobrým pronikáním do podkladů
 • Pro lepení kovových profilů, lišt a kolejniček
 • Rychle vytvrzuje, rychle zatížitelná
 • Pevné uzavření prasklin, dilatačních spár a výtluků.
 • Opravné lepidlo pro odstranění dutin v parketách.
 • Vhodné pro vytápěné i nevytápěné potěry.

Oblast použití: Interiér. Na savých a nesavých podkladech.

Obsah balení: sada 2 plastových lahví - složka A: 300 ml a složka B: 300 ml s ocelovými sponami 20 ks a ochrannými rukavicemi.

 

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Barva komponent A: hnědá, komponent B: čirá
Balení komponent A: 300ml (0,339 kg), komponent B: 300ml (0,444 kg)
Spotřeba přibližně 1,5 kg/dm²
Doba schnutí 30-40 min
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 10 minut zpracovávejte při teplotě přes +15 °C
Hustota komponent A: 1,13 g/cm², komponent B: 1,48 g/cm²
Pro podklady Savé i nesavé

Přiložené soubory

TL-ARDEX-P-10-SR.pdf (181 kB)
Technický list

BL_ardex_p_10_sr_cz.pdf (245 kB)
Bezpečnostní list

Ardex P 10 SR opravná epoxidová pryskyřice

Katalogové číslo:
4970-BL
Hmotnost:
0.78 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
727 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Druh výrobku: Ardex P 10 SR polymerem modifikovaná silikátová pryskyřice je dodávána v kombinované dóze, která se skládá z komponentu A (pryskyřice) a komponentu B (tvrdidlo). Mezi nádobami, jako součást balení, se nachází vlnkové sponky a ochranné rukavice.

Zpracování: Podklad musí být pevný, suchý, čistý a zbavený separačních částic. Praskliny nebo spáry rozšiřte a každých 20 cm příčně nařežte. Hloubka řezu by měla být cca. do poloviny tloušťky potěru. Dejte pozor na případné rozvody vody nebo elektrické vedení např. u vytápěných potěrů. Následně vysajte prach. Ocelové sponky vložte do příčných řezů. Pracovní či dilatační spáry nebo trhliny musí být po vyzrání potěru dobře uzavřeny. Dilatační spáry a eventuální trhliny v potěru s podlahovým vytápěním musí být po zahřátí dlouhodobě a dobře uzavřeny.

Přidejte komponent B do plastové nádoby složky A a poté intenzivně protřepávejte po dobu asi 15 sekund, dokud nevznikne jednotná homogenní, hmota bez pěny. Mísení objemových dílů je možné v záměsném poměru 1:1. Hrdlo láhve je potom rozříznuto tak, aby odpovídalo šířce trhliny. Praskliny a defekty následně odborně zalijeme. Přebytečný materiál odstraňte ihned pomocí stěrky a ještě za čerstva zasypte s přesahem křemičitým pískem 0,3-0,8 mm. Pro lepení lišt a profilů může být požadována pastózní konzistence lité pryskyřice. Za tímto účelem se materiál krátce smíchá v míchací nádobě. Viskozita se zvyšuje po několika minutách, takže vzniká optimální konzistence pro lepicí práce. Čerstvé znečištění odstraňte pomocí vhodného čistícího prostředku. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Stavební díly a obklady musí být zbaveny separačních částic. Rychlou opravnou pryskyřici Ardex P 10 SR zpracovávejte při teplotě přes +15 °C (podlaha a vzduch). Dodržujte minimální teplotu skladování +10 °C.

 


SLOŽKA A: Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • Akutní toxicita (inhalační:pára) Kategorie 4 H332
 • Žíravost - dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315
 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319
 • Senzibilizace dýchacích cest, kategorie nebezpečnosti 1 H334
 • Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1 H317
 • Karcinogenita, kategorie 2 H351
 • Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest H335
 • Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):

 • H315 - Dráždí kůži
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
 • H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H351 - Podezření na vyvolání rakoviny (při vdechnutí)
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (při vdechnutí)

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice
 • P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte lékaře
 • P260 - Nevdechujte aerosoly, páry, mlhu

EUH-věty: EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci


SLOŽKA B: Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • Žíravost - dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315
 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 H318

Nebezpečné obsažené látky: sodium silicate

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):

 • H315 - Dráždí kůži
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí
 • Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P261 - Zamezte vdechování mlhu, páry, aerosoly
 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou - osprchujte
 • P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

EUH-věty : EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky