Je potřeba spojit dva pásy PVC podlahy. Poslouží nám k tomu tak zvaný svár za studena nebo studený spoj. PVC podlaha se svařuje po dvojím řezu, tzn. že pvc podlahu nejprve přeložíte, přesně proříznete a následně svařujete. Tuba má integrovaný kovový hrot, který umožnuje penetraci svařovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří. Pro spáry od 0,3 - 4 mm a opravné práce zvolte TYP C.

Výhody svařovaného spoje:

 • trvale vodotěsný
 • zabraňuje stahování nebo vydouvání spoje
 • opticky téměř neviditelný

Parametry

Parametr Popis
Typ Svařovaní PVC
Lepit PVC
Spotřeba 50 ml pro cca 20 m spoje, 150 ml na cca 60 m spoje

Svařování PVC za studena Tuba A

Cena s DPH:
od 368 Kč
Dostupnost:
Skladem
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Svařování PVC za studena Tuba A 50 ml 262650000-BL
Tuba A 50 ml
6 dnů 0 ks 368 Kč
Svařování PVC za studena Tuba A 150 ml 262672000-BL
Tuba A 150 ml
Skladem 1 ks 828 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • Carc. 2 H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
 • Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • STOT SE 3 H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
 • P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko - lékaře.
 • EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky