Typ T je určený pro svařování PVC s filcovou podložkou. Je potřeba spojit dva pásy PVC podlahy. Poslouží nám k tomu tak zvaný svár za studena nebo studený spoj. PVC podlaha se svařuje po dvojím řezu, tzn. že pvc podlahu nejprve přeložíte, přesně proříznete a následně svařujete. Tuba má integrovaný kovový hrot, který umožnuje penetraci svarovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří.

Výhody svařovaného spoje:

 • trvale vodotěsný
 • zabraňuje stahování nebo vydouvání spoje
 • opticky témeř neviditelný

Parametry

Parametr Popis
Typ Svařovaní PVC
Lepit PVC
Spotřeba 50ml na cca 7 m spoje

Přiložené soubory

Typ T.pdf (1,02 MB)
Návod

Svařování PVC za studena Tuba T 50 ml

Katalogové číslo:
262671100-BL
Hmotnost:
0.15 kg
Výrobce:
Werner Müller
Cena s DPH:
337 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • Carc. 2 H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
 • Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • STOT SE 3 H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
 • P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a
 • neporozuměli jim.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko - lékaře.
 • EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.

Videa


Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky