Dekorativní barva na opravu nebo zahlazení spojů lišt Marbet Gold, balení 9 gramů.

Marbet barva na lišty a trámy Gold 9g

Katalogové číslo:
F-01G-BL
Hmotnost:
0.2 kg
Výrobce:
Marbet
Cena s DPH:
132 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
13 ks
ks

Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Aquatic Chronic 2 H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • N - Nebezpečný pro životní prostředí
 • R51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní pokyny

 • S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  S60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
  S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Popis první pomoci:

 • Zasažení očí: Vyplachujte proudem tekoucí vody. Je-li to možné, odstraňte kontaktní čočky (pokud se nepřichytily na oku). Je nutné konzultovat s očním lékařem.
 • Styk s kůží: Kontaminované oděvy ihned svléknout. Kontaminovanou pokožku důkladně umyjte vlažnou tekoucí vodou
 • Nadýchání: Za běžných podmínek používání je neškodný. Necítí-li se postižený dobře, odveďte nebo přesuňte jej z kontaminovaného prostředí na čerstvý vzduch. Zajistěte mu klid a tepelné pohodlí.
 • Požití: Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky