Vrchní finální lak na dřevěné podlahy a nábytek Junckers MT400 Floor Lacquer je jednosložkový lak na olejové bázi pro použití na dřevěné podlahy v komerčních a obytných prostorách se středním provozem. Zvýrazňuje teplejší a sytější barvy dřeva, podobně jako olej, ale s výhodami laku. V porovnání s podobnými podlahovými laky obsahuje rozpouštědla s rozpouštěcími schopnostmi. Použití tohoto rozpuštědlového laku je velmi univerzální, od lakování parket až po lakování dřevěného nábytku, obložení, dveří a jiných interiérových prvků. Pro profesionální použití.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 10 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů 2
Nářadí k aplikaci Váleček mohérový, štětec
Zatížení Střední
Báze Syntetické
Použití Interiér
Určení Vrchní
Velikost balení 0,75 | 2,5 | 5
Stupeň lesku Mat
Doba schnutí 6-8 hod
Ředění Neředit
Odstín Bezbarvé
Konečné vytvrzení 1 týden
Země původu Dánsko

Přiložené soubory

F6.2-MT400_Floor_Lacquer_CZ.pdf (147 kB)
Stáhněte si technická data

Junckers MT400 rozpouštědlový lak na podlahy mat

Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
od 534 Kč
Dostupnost:
U dodavatele
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Junckers MT400 rozpouštědlový lak na podlahy mat 0,75l 116100-BL
0,75 litru
U dodavatele 0 ks 534 Kč
Junckers MT400 rozpouštědlový lak na podlahy mat 2,5l 116400-BL
2,5 litru
U dodavatele 0 ks 1 700 Kč
Junckers MT400 rozpouštědlový lak na podlahy mat 5l 116900-BL
5 litru
U dodavatele 0 ks 3 203 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Výrobek: Vzduchem schnoucí alkyd v rozpouštědlech s nízkým zápachem.

Vzhled: Světle hnědá barva v nádobě. Po vysušení je bezbarvý.

Spotřeba: 10 m² na litr.

Aplikační nástroje: Štětec, mohérový váleček. Nelejte lak přímo na podlahu.

Doba schnutí: Přibližně 6-8 hodin. Připravenost pro slabý provoz: 24 hodin. Plně vytvrzený po 1 týdnu. Denně nanášejte pouze 2 vrstvy laku.

Čištění nástrojů: Bílý líh.

Skladování: Vydrží 2 roky, pokud je neotevřená a skladovaná při 20 °C. Po otevření se na výrobku začne tvořit slupka a může v plechovce ztvrdnout.

Riziko samovznícení: Hadříky apod. používané k nanášení výrobku se mohou samovznítit. Použité utěrky vložte do vzduchotěsné a nehořlavé nádoby (např. sklenice od marmelády nebo kovové plechovky s víkem).

Systémové roporučení:

 • Neošetřené, strojově broušené: 3 vrstvy MT400 - 10 m²/litr.
 • Dříve lakované: 1 vrstva MT400 - 10 m²/litr.

Návod k použití:

 • Neošetřené podlahy: Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla atd. Broušením povrchu odstraňte nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě. Naneste jednu vrstvu podlahového laku MT400 a nechte ji 24 hodin schnout. Přebruste brusným papírem zrnitosti 150-180 podél vláken dřeva. Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě. Naneste 2 závěrečné vrstvy laku na podlahy MT400.
 • Dříve lakované: Omyjte přípravkem Junckers Neutralizer. Důkladně je přebruste zrnitostí 150-180. Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě. Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT400 a nechte zaschnout. Před lakováním celé plochy se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší plochu.
 • Voskované povrchy: Staré nátěry odstraňte strojním broušením zrnitosti 24-36. Poté odstraňte otěry zrnitostí 60-80. Nakonec použijte zrnitost 120-150, abyste dosáhli zcela hladkého povrchu. Prach z broušení vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě. Poté postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy.
 • Jak provést zkušební aplikaci: Nalakujte několik míst, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinách schnutí zkontrolujte přilnavost míst seškrábnutím hranou mince. Pokud je přilnavost funkční a vzhled povrchu přijatelný, můžete lakovat.

 

 


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3; H226, Hořlavá kapalina a páry.
 • STOT SE 3; H336, Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny

 • Hořlavá kapalina a páry. (H226)
 • Může způsobit ospalost nebo závratě. (H336)
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P210)
 • Zamezte vdechování mlhy/par. (P261)
 • Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P312)
 • Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.(P403+P233)
 • Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromáty
 • EUH066, Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. UFI: EUE1-M0JE-J00D-4114

Toxikologické informační středisko (TIS), telefon 224 91 92 93 / 224 91 54 02 (24 hod denně).

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky