Přípravek Junckers Neutralizer dokonale rozpustí a odstraní všechny zaschlé předchozí čisticí prostředky na povrchu dřevěných podlah před renovačním nátěrem lakem, voskovým olejem nebo olejem. Doporučuje se použít před opětovn aplikací laku na podlahu. Neutralizuje pH povrchu parket v případě používání čisticího prostředku Junckers Cleaner.

Do vody přidejte odstraňovač mastnoty Junckers Neutralizer a vytřete povrch podlahy dobře vyždímaným hadrem. Nařeďte cca 200 ml polituračního přípravku  Neutralizer s 10 litry vlažné vody. Nanášejte dobře vyždímaným hadrem. Nechte zaschnout.

Parametry

Parametr Popis
Balení 1
Spotřeba 80 – 100 m² /l
pH hodnota Koncentrovaný 1.5. Zředěný cca. 2-3.
Řědění cca 200 ml/ 10 l vody
Doba schnutí hod 0,5
Čištění Lakované dřevo

Junckers Neutralizer přípravek na odmaštění podlah 1l

Katalogové číslo:
131300-EXP-BL
Hmotnost:
1 kg
Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
486 Kč
Dostupnost:
U dodavatele
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Upozornění

Aplikační nástroje: Hadřík, mop nebo mycí stroj.

Skladování: Neotevřené a skladované při 20 °C vydrží 2 roky. Nesmí být vystaven teplotám pod 5 °C. Pokud mrzne, nemůžeme odesílat.

 


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

  • Skin Irrit. 2; H315, Dráždí kůži.
  • Eye Irrit. 2; H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny

  • Dráždí kůži. (H315)
  • Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101)
  • Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102)
  • Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. (P280)
  • Po manipulaci důkladně omyjte ruce. (P264)
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338)
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P337+P313)

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky