Odstraňovač terasových olejů a lazur Osmo 6611 odstraňuje staré terasové oleje a lazury z dřevěných teras a dřevěného zahradního nábytku v exteriérech. Ideální k odstraňování olejové vrstvy z částečně zvětralých dřevěných teras, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu bez olejového povlaku. Následně je možno povrch ošetřit přípravkem Osmo Odšeďovač dřeva - gel a znovu natřít olejovým nátěrem. Balení 2,5 l je dodávané s kartáčem.

Nevhodné pro dub nebo kaštan, protože extrakty ze dřeva v těchto dřevinách mohou vést k výrazným změnám barvy. U některých druhů dřeva (např. Garapa a Cumaru) se mohou objevit zbarvení, ale lze je odstranit pomocí Osmo 6609.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr na cca 5 m2
Počet nátěrů Dle potřeby
Nářadí k aplikaci Kartáč
Typ Na terasy
Použití Exteriér
Hodnota pH 11,0 - 11,5
Hustota g/cm³ 1,05 g/cm3 +/- 0,05 g/cm3
Ředění Neředit
Určení Čištění

Přiložené soubory

odstranovac-barvy-gel-6611.pdf (352 kB)
Technický list

Osmo 6611 odstraňovač starých olejových nátěrů a lazur

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 346 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových nátěrů a lazur 0,5l 13900142
0,5 litru
6 dnů 0 ks 346 Kč
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových nátěrů a lazur 2,5l plus kartáč 13900143
2,5 litru + kartáč
6 dnů 0 ks 1 604 Kč
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových nátěrů a lazur 5l
13900144
5 litru
30 dnů 0 ks 2 807 Kč
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových nátěrů a lazur 10l
13900145
10 litru
30 dnů 0 ks 5 214 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Příprava povrchu: Dřevo očistěte od hrubých nečistot (například koštětem). Plochy, které nechcete očistit, pečlivě překryjte. Osmo Odstraňovač barvy - gel je připraven k okamžitému použití, neřeďte. Před i v průběhu aplikace důkladně promíchejte. Před použitím proveďte zkušební nátěr. Vhodnost, dobu působení, a potřebné množství přípravku zjistěte zkouškou na odpovídajících vzorcích. 

Aplikace: Přípravek naneste štětcem nebo Osmo Terasovým kartáčem v dostatečné míře (cca 200 ml/m2) na suchou plochu určenou k očištění a nechte působit až 30 minut (ne déle než je nutné!). Během této doby udržujte plochu vlhkou (např. rozprašovačem vody). Nakonec plochu vydrhněte pod tekoucí vodou ve směru vláken. Po zaschnutí zvažte, zda je třeba proces zopakovat. Nesmyté zbytky výrobku Osmo Odstraňovač barvy - gel můžou mít negativní vliv na kvalitu budoucího nátěru. Dávejte proto pozor na důkladné omytí plochy. Pokud chcete následně plochu znovu natřít olejem, je třeba ji předtím (po uschnutí) neutralizovat přípravkem Osmo Odšeďovač dřeva - gel.

Doba schnutí: Před nanesením nového nátěru je třeba nechat dřevo důkladně - min. 48 hodin - vyschnout. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí dřeva.

Vydatnost: 1 l postačí při jedné aplikaci pro přibližně 5 m2


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
 • Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky