Speciální bezbarvé tužidlo na bázi polyisokyanátů, určené ke zkrácení doby schnutí Osmo Olejového mořidla. Tužidlo 6631 se používá společně s Osmo Olejovým mořidlem pro zkrácení doby schnutí celého systému.

Doba schnutí: Přibližně 4 - 5 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Během schnutí zajistěte dobré větrání. Doba zpracovatelnosti se při použití tužidla sníží na cca 60 minut. Nepřipravuje si více namíchaného materiálu, než s jistotou zpracujete během 45 minut.
Vydatnost: Vydatnost výrobku Osmo Olejové mořidlo se přídavkem tužidla nikterak nemění.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 balení na celý litr mořidla
Typ Ředidla
Provedení Barevné
Použití Interiér
Velikost balení 0,06

Přiložené soubory

Tuzidlo_pro_olejove_moridlo_6631.pdf (210 kB)
Technický list

Osmo 6631 tužidlo pro olejové mořidlo 0,06l

Katalogové číslo:
15100528
Hmotnost:
0.15 kg
Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
344 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
1 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava: Použití Osmo Olejového mořidla se přídavkem tužidla nikterak nemění. Podrobnější informace naleznete v technické dokumentaci výrobku Osmo Olejové mořidlo. Kvalita výsledného nátěru závisí mimo jiné i na vlastnostech dřeva, a proto je doporučeno provést zkušební nátěr.

Zpracování: Celé balení Osmo Tužidla pro Olejové mořidlo smíchejte s Osmo Olejovým mořidlem (balení 1 l) tak, aby se obě složky důkladně promísily. Další zpracování je stejné jako u Osmo Olejového mořidla.

Doporučení: Doba zpracování je při použití tužidla snížena na cca 60 minut, prosím počítejte s tím a nemíchejte si více materiálu, než spolehlivě zpracujete během 45 minut. V případě, že nepoužijete celé balení Osmo Olejového mořidla, přidejte k němu Osmo Tužidlo pro Olejové mořidlo v množství 6% - do extra nádoby.

Čištění nářadí: Vyčistěte Osmo Čističem štětců (bez obsahu aromátů).


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • Acute Tox. 4 H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
 • Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • R20: Zdraví škodlivý při vdechování
 • Xi; Dráždivý
 • R37: Dráždí dý chací orgány
 • Xi; Senzibilizující
 • R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
 • R10: Hořlavý

Bezpečnostní pokyny

 • H226 Hořlavá kapalina a páry
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
 • P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření
 • P260 Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
 • P280 Používejte ochranné rukavice
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními / národními / mezinárodními předpisy

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky