1-složková, všestranně použitelná pryskyřičná epoxido­vá penetrace na polyuretanové bázi, vhodná jako předná­těr, uzávěra a zpevnění na hladkých a pevných površích. Pro interiér a exteriér. Rychle schnoucí, po 1 hodině možný další pracovní krok. Bez obsahu vody a rozpouštědel, velmi nízké emise, pachově neutrální.

 • Uzávěra proti zvýšené zbytkové vlhkosti v cementových potěrech a betonových podlahách max. do 4%CM
 • Uzávěra proti zvýšené zbytkové vlhkosti v cementových potěrech s podlahovým topením max. do 3%CM
 • Zpevnění poškozených okrajových částí na savých podkladech jako jsou anhydritové potěry, cementové potěry a betonové podlahy.

Přednátěr a izolační vrstva na savé a pevné podklady jako jsou:

 • beton
 • cementové, anhydritové, magnezitové a xylolitové potěry
 • špatně opískované potěry z litého asfaltu - staré podlahy z litého asfaltu
 • staré podlahy s pevně ulpínajícími zbytky stěrek a lepidel
 • staré podklady se zbytky lepidel rozpustných ve vodě např. sulfitová louhová lepidla
 • dřevěné podklady citlivé na vlhkost např. dřevotřísky, OSB a dřevovláknité lisované desky
 • suché potěry např. sadrovláknité desky
 • staré zbytky SMP lepidel
 • keramické obklady, desky a podlahy z Terrazza

Parametry

Parametr Popis
Typ Penetrace
Materiál Polyuretanová pryskyřice
Balení 11 kg
Spotřeba 100 - 150g/m² při jedné vrstvě přednátěru, 250 - 300g/m² při dvojité vrstvě jako uzávěry
Doba schnutí Cca. 1 hod. jako přednátěr, cca. 2 hod. při zapískování
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování Cca. 60 min.
Doba pochůznosti Cca. 40-50 min.
EMICODE EC1R+ - velmi nízké emise+
GISCODE RU 1 - bez rozpouštědel
Použití v exteriéru Ano
Typ podkladu Asfalt
Pro podklady Savé i nesavé

Přiložené soubory

BL-ARDEX_PU_30_CZ.pdf (59 kB)
Bezpečnostní list

TL-ARDEX-PU-30.pdf (483 kB)
Technický list

Ardex PU 30 polyuretanová 1K-PU penetrace 11 kg

Katalogové číslo:
4888-BL
Hmotnost:
11 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
8 247 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Určení:

 • Přednátěr na podklady citlivé na vlhkost
 • Zpevnění savých podkladů
 • Pro nové i staré podklady
 • Rychlý přednátěr pod parketové podlahy ve spojenís reaktivními lepidly Ardex
 • Rychle schnoucí, po 1 hodině možný další pracovní krok
 • 1-složková hmota připravená k okamžitému použití
 • Nízká viskozita, dobře proniká do podkladu
 • Všestranně použitelná se snadným nanášením

Druh výrobku: Bezrozpouštědlová, reaktivní jednosložková pryskyřičná penetrace na bázi polyuretanové pryskyřice, s nízkými emisemi, ihned připravena k použití. Vytvrzovací reakcí a schnutím nátěru vznikne pevný a suchý film.

Příprava podkladu: Poklady a klimatické podmínky musí odpovídat požadavkům dle DIN 18356 resp. DIN 18365. Výjimku tvoří podklady odolné vlhkosti, které mají být k izolaci zvýšené vhkosti ošetřeny ARDEXem PU 30 ve dvou nátěrech. Anhydritové potěry mechanicky připravte dle technických listů a aktuálně platných norem a důkladně vysajte. Cementový šlem na betonových podlahách, staré nánosy a zbytky lepidel a stěrek, které nejsou pevně přilnuté k podkladu mechanicky odborně odstraňte. Užitné podlahy např. kamenné a keramické podlahy musí být důkladně vyčištěny.

Zpracování: Ardex PU 30 před použitím dobře protřepejte. Tekutinu nalijte dle potřeby do čisté nádoby a zpracujte do 60-ti minut. Při chladném počasí je potřebné materiál předem zahřát. Teplota pro zpracování musí být min. 10°C. Nanášení probíhá pomocí standardního velurového nebo pěnového válečku v tenké rovnoměrné vrstvě. Pro zabezpečení rychlého a rovnoměrného schnutí a zabránění napěnění materiálu zabraňte tvorbě loužiček.

1. Uzávěra proti zvýšené zbykové vlhkosti v cemen tových potěrech a betonových podlahách max. do 4%CM:

Podklad musí být pevný, nosný a bez separačních materiálů. Povrch musí být suchý s dobrou nasákavostí. Nanášejte v do kříže ve vrstvách. Při dvojitém nátěru musí být zaručeno množství 250-300g/m². Druhý nátěr je možno provést po 60-ti minutách. Každá vrstva musí tvořit tenký a uzavřený film. Pri přestěrkování je nutno po vyschnutí 2. nátěru po cca 60-ti minutách max. však do 24-ti hodin, provést rychlý mutlifunkční nátěr pomocí Ardex P4. Alternativně je možné místo kontaktního můstku Ardex P4 použít 3. nátěr s Ardex PU 30 a následně provést plný zásyp suchým křemičitým pískem zrnitosti 0,3-0,6 mm. Po cca dvou hodinách přebytečný písek zameťte a vysajte.

2. Přednátěr a zpevnění podkladů: Pro nátěr a zpevnění podkladů musí být podklady např. beton, cementové potěry, anhydritové potěry, nosné a zbavené separačních materiálů. Anhydritové potěry je nutné přebrousit v souladu se všeobecnými předpisy. Ardex PU 30 nanášejte v tenké vrstvě, zpravidla stačí jedna vrstva. Při velmi porézním nebo savém podkladu je v případě potřeby nutné po vytvrzení první vrstvy provést i druhý nátěr. Nanášené množství a hloubka pronikání do podkladu se liší podle savosti a chrakteru povrchu podkladu. V případě potřeby proveďte zkoušku. Pokud je nutné plochu stěrkovat, použijte Ardex P4 nebo posyp křemičitým pískem, dle pokynů uvedených výše.

3. Přednátěr pod reaktivní lepidla Ardex: Ardex PU 30 je možné dle vlastností a savosti podkladu použít jako přednátěr v přímém spojení s reakčními lepidly Ardex např. SMP a PU lepidly. V tomhle případě se Ardex PU 30 nanáší v tenké vrstvě. Po minimálním čase schnutí cca 2 hodiny, max. však do 24-ti hodin, musí dojít k přímému lepení reakčními lepidly Ardex.

Dbejte na: Při silné vlhkosti a difuzi páry se nesmí Ardex PU 30používat. Ardex PU 30 není náhradou stavební izolacedle DIN 18195. Při chladném počasí temperujte ve vytápěných místnostech. Teplota zpracování nesmí klesnoutpod 10 °C. Nízká teplota a nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit vytvrzení. Před dalšími pracovními kroky musí být natřená plocha suchá a zbavena lepidla. Ardex PU 30 nanášejte v tenké vrstvě. Zabraňte tvorbě loužiček. Ardex PU 30 neřeďte vodou ani rozpouštědly. Zbytky nikdy nelijte do originálného obalu. Materiál nechte zaschnout a následně zlikvidujte v souladu s předpisy. Po vyschnutí nátěru musí dojít k přímému lepení reakčním lepidlem Ardex do 24-ti hodin nebo k nanesení kontaktního můstku Ardex P4. U silně savých podkladů může být potřebný druhý nátěr. Nepoužívejte na úžitné krytiny jako PVC, CV, gumu a linoleum.
 


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • H315 Dráždí kůži, Skin Irrit. 2.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci, Skin Sens. 1.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí, Eye Irrit. 2.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování, Acute Tox. 4.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací
  potíže, Resp. Sens. 1.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H351 Podezření na vyvolání rakoviny, Carc. 2.
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, STOT Rep. 2

Klasifikace (67/548/EHS)

 • Xn;R20,R48/20.
 • Carc. Cat. 3;R40..

Pokyny pro bezpecné zacházení:

 • P102 Skladovat mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice.
 • Používejte ochranu očí.
 • P501 Obsah - obal odstraňte v souladu s místními předpisy, v souladu s regionálními předpisy, v souladu s národními předpisy, v souladu s mezinárodními předpisy.

Doplnující pokyny pro bezpecné zacházení:

 • P260 Nevdechujte páry - aerosoly.
 • P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky