Blesková velmi jemná opravná stěrka Ardex FIX pro opravy podlah před kladením podlahových krytin. Plnění děr, výlomů a rýh. Vyrovnávání výškových rozdílů u potěrů, dřevotřískových, OSB, cementotřískových desek typu cetris a jiných stavebních desek. Zahlazování nerovností v cementových, anhydritových a asfaltových potěrech, betonových podlahách, dřevotřískových deskách, dlaždicích a dlažebních deskách. Drobné opravy k odstranění závadných míst na stávajících starých i nových stěrkovaných vrstvách. Při plošném stěrkování použitelné v sílách vrstvy 0 - 4 mm. stěrkovatelná do nulové vrstvy. Po 30 minutách možné kladení krytin, odpadá penetrace. Rychle vytvrzuje. Přídržnost na všech typech podkladu.

Speciální cementy, dobře dispergovatelné umělé hmoty a nejjemnozrnější plniva. Smícháním s vodou vznikne tvar držící malta, kterou lze zpracovávat po dobu asi 5 minut a která asi po 1/2 hodině hydratací vytvrzuje. S Ardurapid Efektem - rychlým hydraulickým vytvrdnutím a kompletní krystalickou vazbou vody.

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Balení 5 kg
Spotřeba cca. 1,15 kg prášku/m² v síle 1 mm
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca. 5 min.
Pevnost tlaku po 28 dnech 20 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 7 N/mm²
Doba pochůznosti po cca. ½ hod.
Doba, po které je možné lepit po cca. ½ hod.
Množství záměsové vody cca. ⅓ l vody na 1 kg prášku
Pro tloušťku vrstvy 0 - 4 mm
EMICODE EC 1
Typ podkladu Beton, anhydrit

Přiložené soubory

TL-ARDEX-FIX.pdf (1,70 MB)
Technický list

BL_ardex_fix_cz.pdf (138 kB)
Bezpečnostní list

Ardex FIX velmi jemná opravná stěrka 5 kg

Katalogové číslo:
3203-BL
Hmotnost:
5 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
1 585 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Blesková stěrka Ardex FIX drží neoddělitelně na všech běžných stavebních podkladech. Podklad musí být suchý, pevný, nosný, drsný, zbavený prachu, nečistot a separačních materiálů. Staré zbytky lepidel musí pevně držet na podkladu a vykazovat dostatečnou vlastní pevnost. Na umělohmotných, nebo lakovaných plochách jenutný umělopryskyřičný přednátěr Ardex P 82. V případě pochybností provedeme zkušební plochu.

Zpracování: Rozmícháme pouze tolik materiálu, kolik jsme schopni zpracovat do 5 minut. Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a za důkladného míchání vmícháme tolik prášku, až vznikne bezhrudková malta. Na rozmíchání 1 kg prášku bleskové stěrky Ardex FIX použijeme asi 0,33 litru vody. Malta je při +18 °C až +20 °C zpracovatelná po dobu asi 5 minut. Nižší teploty dobu zpracovatelnosti a vytvrzování prodlužují, vyšší ji zkracují. Na nesavých podkladech nanášíme bleskovou stěrku Ardex FIX v minimální vrstvě 1 mm. Dostatečně vytvrzenou vrstvu stěrky lze znovu čerstvě namíchanou bleskovou stěrkou Ardex FIX předhladit. Kladení krytin je možné po 30 minutách. Pro kladení parket vyčkáme asi 1 den. Bleskovou stěrku Ardex FIX zpracováváme při teplotách od +5 °C.

Upozornění: Pro vnější nebo trvale mokré prostředí nelze bleskovou stěrku Ardex FIX použít. Pro velkoplošné stěrkování v tloušťkách vrstvy přes 4 mm použijeme vyrovnávací a nivelizační hmotu Ardex K 15, nebo nivelizační hmotu Ardex K 80.


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

  • H318 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
  • H315 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

  • H315 - Dráždí kůži
  • H318 - Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
  • P261 - Zamezte vdechování prachu.
  • Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky