Speciální disperzní lepidlo pro lepení vinylových dílů Chemos DL 300. Lepidlo s velmi krátkou dobou odvětrání a dostatečnou otevřenou dobou pro lepení. Velmi vysoká pevnost ve smyku již po 3 hodinách po odvětrání (80% konečné pevnosti). Chemos DL 300 nanášejte zubovou špachtlí o velikosti A1. (doporučujeme vyzkoušeno). Doba odvětrání 15 minut (lepí se do položiva), max. doba pro lepení 60 min. Lepidlo je výborné zejména tam, kde nejste schopni zajistit stálou teplotu podlahy po dobu zrání lepidla a to minimálně 72 hodin po nalepení vinylové podlahy. Chemos DL 300 = Chemos Profilep 300.

Vhodné pro

  • vinylové dílce
  • PVC a CV podlahoviny v pásech a čtvercích

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit Vinyl
Barva Krémově bílá
Balení 6 | 12 kg
Spotřeba 300 - 400 g/m²
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba odvětrání 5 - 10 minut
Otevřená doba 40 - 45 minut
Teplota při zpracování min. 15 °C, optimálně 18 - 22 °C

Přiložené soubory

Lepidlo na lepeni vinylu Chemos 300.pdf (159 kB)
Technický list

Chemos DL 300 lepidlo pro vinylové podlahy

Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
od 1 663 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Chemos DL 300 lepidlo pro vinylové podlahy 6kg 2541732406-BL
6 kg
6 dnů 0 ks 1 663 Kč
Chemos DL 300 lepidlo pro vinylové podlahy 12kg 2541732407-BL
12 kg
6 dnů 0 ks 2 744 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být rovný, hladký, trvale suchý (změřte vlhkost), bez trhlin, zbavený nečistot, které omezují přilnavost, jako jsou: prach, olej vosk, barva apod., pevný v tlaku a tahu podle a jiných příslušných platných norem. Spáry a trhliny třeba spravit např. pomocí opravného tmelu Chemos OT 303. Nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou. Potěry z litého asfaltu přestěrkujte vrstvou stěrky v tloušťce min. 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetřete vhodnou penetrací Chemos. Věnujte pozornost návodům na použití, zejména míře vyzrání na podkládání. Dbejte, aby teplota podkladu při lepení byla aspoň + 15 °C.

Pracovní postup: Podlahová krytina by měla být dopředu aklimatizovaná na teplotu v místnosti. Lepidlo nanést vhodnou zubovou stěrkou (A2 na savé, A4 na nesavé podklady) rovnoměrně na podklad a nechat 10 minut odvětrat. Lepidlo velmi důkladně rozetřete, aby se vytvořil „hřeben” a nevytvářela se místa se zbytečně hrubší vrstvou lepidla. Správně odvětrané lepidlo je, pokud začíná lepidlo zprůhledňovat a při jemném dotyku zůstává slabý otlaček lepidla na prstě. Lepidlo nanést jen na takovou plochu, na které stihnete uložit podlahovinu do 30 minut. Potom ukládáme krytinu na lepidlo, přičemž zároveň vytlačujeme vzduchové bubliny a silně přitlačujeme k podkladu. Díly při lepení přitlačovat hranami k sobě, aby nevznikaly spáry. Po uložení podlahoviny je nutné ihned podlahu zaválcovat těžkým kovovým válcem nebo důkladně zaklepat gumovým kladivem. Optimální podmínky pro lepení jsou 20 - 23 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. Doporučujeme dbát na to, aby se lepení realizovalo při stejné teplotě, jaká se předpokládá udržovat při užívání prostoru. Toto platí zejména pro první tři dny. Respektujte návody na pokládku od výrobce podlahové krytiny.


Klasifikace podle 1272/2008/ES

  • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kat. 2
  • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kat. 1
  • Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí (chronický), kat. 3
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

  • H315 Dráždí kůži.
  • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Dráždí kůži. Obsahuje senzibilizující složky - fenol, styrenovaný, a kalafunu. Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až alergické reakci pokožky. Při požití větších množství bolesti břicha, zvracení a průjmy. Při požití větších množství může dráždit trávicí trakt a vyvolat bolesti břicha, zvracení nebo průjem. 

Nebezpečné účinky pro životní prostředí: Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí - škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevytuhnuté lepidlo obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí a nemělo by se proto dostat mimo určené použití volně do životního prostředí. Po vytvrzení směs není nebezpečná.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky