Snadné zpracování, vysoká neprůhlednost a dokončení povrchu v jen jeden den, to jsou hlavní přednosti ekologické Zahradní a fasádní barvy na dřevo pro venkovní použití. Neprůhledná povrchová úprava dřeva na bázi vody, povětrnostním podmínkám a UV - záření odolný krycí nátěr pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, pergol, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod., se snadným zpracováním, vysokou krycí schopností a hotovým povrchem za jediný den, bez základního nátěru.

Osmo Zahradní a fasádní barva 7530 Ohnivě červená RAL 3000 je prodyšná a odolná vůči vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3). Vhodná pro dětské školky a dětská hřiště. Barva neuvolňuje do prostředí žádné fyziologicky škodlivé sloučeniny. Nízký obsah rozpouštědel a bez biocidních účinných látek  Základní nátěr Osmo 7000 doporučujeme pro bílé nebo světlé barevné tóny.

Parametry

Parametr Popis
Typ Barvy
Biocidy Neobsahuje
Báze Vodní báze
Provedení Barevné
Pro Exteriér
Stupeň lesku Polomat
Počet nátěrů Nový povrch 2, renovace 1 nátěr
Spotřeba 1l stačí při 1 nátěru na cca 16 m²
Hodnota pH 7,5 – 8,5
Doba schnutí 3 - 5 hodin
Nářadí k aplikaci Plochý štětec, váleček z mikrovlákna, nástřik
Odstín Červená
Obsah VOC g/l 130
RAL 3000

Přiložené soubory

Zahradni a fasadni barva.pdf (304 kB)
Stáhněte si technická data

porovnani zahradni a selske barvy.pdf (181 kB)
Rozdíl mezi Selskou a Zahradní barvou Osmo

BL-zahradni-fasadni-barva.pdf (223 kB)
Bezpečnostní list

OSMO 7530 zahradní a fasádní barva Ohnivě červená

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 674 Kč
Dostupnost:
Skladem

Zašleme vám vzorek s dopravou zdarma

95 Kč
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 7530 zahradní & fasádní barva Ohnivě červená 0,75l
13100315-BL
0,75 litru
Skladem 2 ks 674 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. Maximální obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC.

Příprava povrchu: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (teplota pro nátěr minimálně +5 °C, max. 18% vlhkost dřeva). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodrání, hnilobě nebo dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo Impregnace 4001 WR. Osmo Zahradní a fasádní barva je připravena přímo k použití, prosím neřeďte. Před použitím dobře promíchejte. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr ze všech stran ještě před smontováním. Staré špatně přilnavé nátěry je třeba očistit a obrousit.

Zpracování - aplikace: První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna, popřípadě naneste nástřikem. Ponechte schnout při dobrém větrání po dobu 3 - 4 hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr.

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí vody a mýdla.

Vydatnost: 1l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 16 m2. Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované - broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

Upozornění: U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, může docházet k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentových složek dřeva. Tropická dřeva a dřeva s velkým obsahem vymývatelných látek (dub, akát, modřín atd.) nechte nejprve důkladně zvětrat. Tím bude zajištěno, že nátěr optimálně přilne.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • Nebezpečné komponenty k etiketování: methylisothiazolinone 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy - par - aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/
  ošetření.
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
 • EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
 • Obsahuje biocidní přípravky: 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, methylisothiazolinone

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky