Snadné zpracování, vysoká neprůhlednost a dokončení povrchu v jen jeden den, to jsou hlavní přednosti ekologické Zahradní a fasádní barvy na dřevo pro venkovní použití. Neprůhledná povrchová úprava dřeva na bázi vody, povětrnostním podmínkám a UV - záření odolný krycí nátěr pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, pergol, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod., se snadným zpracováním, vysokou krycí schopností a hotovým povrchem za jediný den, bez základního nátěru.

Osmo Zahradní a fasádní barva 7738 Achátově šedá RAL 7038 je prodyšná a odolná vůči vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3). Vhodná pro dětské školky a dětská hřiště. Barva neuvolňuje do prostředí žádné fyziologicky škodlivé sloučeniny. Nízký obsah rozpouštědel a bez biocidních účinných látek.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 16 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Štětec, váleček
Druh Krycí
Typ Barvy
Biocidy Neobsahuje
Báze Vodou ředitelné
Provedení Barevné
Stupeň lesku Polomatné
Použití Exteriér
Hodnota pH 7,5 – 8,5
Doba schnutí 3 - 5 hod
Odstín Šedá
Obsah VOC g/l 130
RAL 7038

Přiložené soubory

Zahradni a fasadni barva.pdf (304 kB)
Technický list

porovnani zahradni a selske barvy.pdf (181 kB)
Rozdíl mezi Selskou a Zahradní barvou Osmo

BL-zahradni-fasadni-barva.pdf (223 kB)
Bezpečnostní list

OSMO 7738 zahradní a fasádní barva Achátově šedá

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 641 Kč
Dostupnost:
Skladem

Zašleme vám vzorek s dopravou zdarma

60 Kč
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 7738 zahradní & fasádní barva Achátově šedá 0,75l 13100345
0,75 litru
Skladem 3 ks 641 Kč
Osmo 7738 zahradní & fasádní barva Achátově šedá 2,5l 13100347
2,5 litru
Skladem 2 ks 1 935 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. Maximální obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC.

Příprava povrchu: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (teplota pro nátěr minimálně +5 °C, max. 18% vlhkost dřeva). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodrání, hnilobě nebo dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo Impregnace 4001 WR. Osmo Zahradní a fasádní barva je připravena přímo k použití, prosím neřeďte. Před použitím dobře promíchejte. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr ze všech stran ještě před smontováním. Staré špatně přilnavé nátěry je třeba očistit a obrousit.

Zpracování - aplikace: První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna, popřípadě naneste nástřikem. Ponechte schnout při dobrém větrání po dobu 3 - 4 hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr.

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí vody a mýdla.

Vydatnost: 1l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 16 m2. Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované - broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

Upozornění: U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, může docházet k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentových složek dřeva. Tropická dřeva a dřeva s velkým obsahem vymývatelných látek (dub, akát, modřín atd.) nechte nejprve důkladně zvětrat. Tím bude zajištěno, že nátěr optimálně přilne.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • Nebezpečné komponenty k etiketování: methylisothiazolinone 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy - par - aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/
  ošetření.
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
 • EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
 • Obsahuje biocidní přípravky: 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, methylisothiazolinone

Podobné zboží

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky