Rychleschnoucí a rychletvrdnoucí velmi jemná renovační hmota Chemos OT 303 na podlahy a stěny pro tloušťky od nuly do vrstvy potěru. Tento cementový tmel můžete použít pro vyrovnání betonových podlah, nebo k zatmelení spár na dlažbě před nivelováním. Je opravdu jemný, proto zvládne zarovnání těch nejmenších nerovností. Rychle tuhne a konzistenci si připravte dle potřeby. Nanáší se špachtlí. Samonivelační hmoty spolu s renovačními hmotami Chemos OT303 vytvoří vhodnou kombinaci pro všechny podlahové a obkladačské práce. Do 24 hodin vybrousitelná do nuly, velmi rychle se zbavuje vlhkosti, bez pnutí, suchá již za 2 hodiny (v závislosti na podmínkách), vysoké pevnosti a rychlý nárůst pevností.

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Barva Šedá
Balení 5 | 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování 10 - 20 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 30 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 7 MPa
Doba pochůznosti po 25 minutách
Doba, po které je možné lepit po cca 2 hodinách
Množství záměsové vody 5,5 - 6 l na 25 kg opravy hran, 6,5 - 7 l opravy prasklin
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy od 0 do výšky potěru
Typ podkladu Beton, anhydrit

Přiložené soubory

TL-OT-303.pdf (56 kB)
Technický list

Chemos OT 303 jemná renovační hmota

Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
od 497 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Chemos OT 303 jemná renovační hmota 5kg 2546703410-BL
5 kg
6 dnů 0 ks 497 Kč
Chemos OT 303 jemná renovační hmota 25kg 2546703411-BL
25 kg
6 dnů 0 ks 1 913 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Vhodná na tyto podklady:

 • nové a staré betonové, cementové a anhydritové potěry
 • podklady se zbytky starých voděodolných lepidel
 • zdivo a omítky
 • různým dávkováním vody je možné nastavit hustotu od stabilního tmelu po elastickou hmotu

Použití renovační hmoty:

 • na tenké praskliny, vyhlazení do nuly
 • zhotovení velmi pevných, dobře savých a rychle suchých podkladů pro pokládku dalších vrstev podlah
 • určená na opravy schodnic a jejich hran
 • na tmelení spár, prasklin, vyplňování a vyrovnání děr a hlubších nerovností na podlaze a jejich zarovnání do nuly
 • umožňuje vytváření spádů na podlaze
 • pro dostěrkovaní a přerovnání ploch
 • na tmelení spojů a děr v OSB a dřevotřískových desek, tmelit až po napenetrování
 • na opravy až do tloušťky podkladu s přimícháním písku

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty. Nesoudržné a drobivé vrstvy podkladu odbrousit, odfrézovat nebo o tryskat. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením. Před použitím OT 303 není nutné podklad penetrovat.

Zpracování: Obsah 25 kg vsypat a za stálého míchání do 5 - 6 litrů čisté studené vody v čisté nádobě. Míchat nízko otáčkovým míchadlem (500- 700 ot./min) minimálně 5 minut tak, aby se netvořily hrudky. V případě použití menšího množství suché hmoty dávkovat 21 až 24 % vody  (210 - 240 ml/kg). Hmotu naneste v požadované síle na podklad a hladítkem podle způsobu použití upravte a vyhlaďte. Požadovanou sílu naneste v jedné operaci. Případnou další vrstvu naneste po 3 hodinách a napenetrování předešlé vrstvy. 

Důležité: Čerstvé plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5 °C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 18 - 25 °C , teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí zkracuje.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny

 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah - obal podle platných předpisů jako nebezpečný odpad.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky