Dvousložkový 100% polyuretanový lak na vodní bázi prémiové kvality Junckers HT700 Floor Lacquer pro použití na místech s velmi vysokým provozem, výjimečně trvanlivý a odolný proti oděru. Nežloutne, velmi rychle vytvrzuje, s nízkým zápachem, nemění barvu dřeva a zanechává přirozený povrch. Ideální pro použití na dřevěné podlahy z tvrdého dřeva v komerčních prostorách, školách, restaurací, ale také v domácnosti v případě, že ji obývá velký pes. Aplikuje se na povrchy ošetřené základním lakem Junckers WB Primer, a to ve dvou až třech vrstvách. Podlahový lak HT700 je nutné před použitím smíchat s tužidlem. Lak HT700 získal dánské označení Indoor Climate Labelling. Výrobek s tímto označením prošel testy emisí těkavých látek a zápachu. Tím je zajištěno, že lak neobsahuje žádné látky, které by nepříznivě ovlivňovaly kvalitu vzduchu v místnosti.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 10-12 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů 2
Nářadí k aplikaci Štětec, váleček
Zatížení Vysoké
Báze Vodou ředitelné
Použití Interiér
Určení Vrchní
Velikost balení 5 l
Doba schnutí 2 - 3 hod
Ředění Neředit
Odstín Bezbarvé
Konečné vytvrzení 72 hod
Obsah VOC g/l ≤ 70
Země původu Dánsko

Přiložené soubory

Indoor-climate-water-based_lacquers.pdf (454 kB)
VOC certifikace

F8.5_HT700_Floor_Lacquer_CZ.pdf (171 kB)
Stáhněte si technická data

Junckers HT700 Floor Lacquer podlahový polyuretanový lak 2K

Hmotnost:
5 kg
Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
od 5 437 Kč
Dostupnost:
Skladem u dodavatele
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Junckers HT700 Floor Lacquer podlahový lak 2K polomat 4,95l
113113-EXP
Polomat 4,95l
Skladem u dodavatele 0 ks 5 437 Kč
Junckers HT700 Floor Lacquer podlahový lak 2K ultramat 4,95l
113111-EXP
Ultramat 4,95l
Skladem u dodavatele 0 ks 5 437 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Junckers má širokou škálu výrobků pro péči o dřevo certifikovaných podle dánského schématu označování vnitřního klimatu. Výrobek s tímto označením prošel testy emisí těkavých látek a zápachu. Tím je zajištěno, že lak neobsahuje žádné látky, které by nepříznivě ovlivňovaly kvalitu vzduchu v místnosti.

Junckers také dodržuje REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), REACH je legislativa EU obsahující jednotný soubor pravidel a sdílenou registraci používaných látek. Cílem nařízení REACH je zavést vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

 

Míchání: 10 dílů laku na 1 díl tužidla.

Před aplikací: Lak důkladně promíchejte - vytřepejte, dokud se nevymíchá - nevytřese veškerý usazený produkt. Přidejte tužidlo a znovu lak důkladně promíchejte- vytřepejte, minimálně 45 sekund. Po přidání tužidla nechte působit 10 minut. Před použitím lak znovu promíchejte - vytřepejte, minimálně 45 sekund.

Životnost nádoby: Směs by měla být použita do 2 hodin. Vyvarujte se opětovného použití směsi po uplynutí této doby.

Doporučený systém nátěru:

 1. Nové, doposud neošetřené dřevěné povrchy: Základní nátěr: 1 vrstva WB Primer 8 m²/litr nebo 1 vrstva SB Primer 10 m²/litr
 2. Finální nátěr: 2 vrstvy HT700 podlahového laku 10-12 m²/litr.

Návod k použití použití:

 • Neošetřené / broušené povrchy: Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zbytků mýdla atd. Povrch obrousíte, abyste odstranili nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě. Naneste jednu vrstvu základního nátěru WB Primer nebo SB Primer. Nechte zaschnout. Přebruste brusným papírem zrnitosti 150-180 podél vláken dřeva. Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě. Naneste vrstvu podlahového laku HT700. Nechte přes noc zaschnout a poté naneste poslední vrstvu. Přilnavost se optimalizuje, pokud se povrch před finálním nátěrem laku přebrousí brusným papírem zrnitosti 150-180. Pokud se finální vrstva laku nanáší po více než 24 hodinách, musí se broušení provést vždy.
 • Jak provést zkušební aplikaci: Nalakujte několik míst, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinách schnutí zkontrolujte přilnavost míst seškrábnutím hranou mince. Pokud je přilnavost funkční a vzhled povrchu je přijatelný, lze lakovat.
 • Voskované - politurované podlahy: Před lakováním strojově brousit. Pro odstranění starých nátěrů použijte zrnitost 24-36. Poté odstraňte otěry zrnitostí 60-80. Nakonec použijte zrnitost 120-150, abyste dosáhli zcela hladkého povrchu. Pečlivě vysajte prach z broušení.

Čištění lakované podlahy: Pravidelné běţné čištění provádějte vysáváním nebo mytím v čisté vodě dokonale vyţdímaným hadrem. Vysoce zašpiněné podlahy umyjte roztokem čistícího prostředku Junckers Neutralizer. Vodu používejte opatrně, pouze vlhkým hadrem. Nepoužívejte saponáty a čistidla. Nově lakované podlahy nesmí být čištěny po dobu min. 3 dnů po lakování. Gumové stopy podrážek odstraňte použitím lakového benzínu nebo minerálním terpentýnem.

 

 


 

Lak: Není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Tužidlo: Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Sens. 1; H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Acute Tox. 4; H332, Zdraví škodlivý při vdechování.
 • STOT SE 3; H335, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Aquatic Chronic 3; H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

 • Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H317)
 • Zdraví škodlivý při vdechování. (H332)
 • Může způsobit podráždění dýchacích cest. (H335)
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (H412)
 • Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice/ochranný oděv. (P280)
 • Zamezte vdechování páry. (P261)
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí. (P273)
 • Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc-ošetření. (P333+P313)
 • Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - lékaře. (P312)
 • Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. (P403+P233)
 • UFI: 35Q2-E0P7-U001-3CWP

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky