Rychlá opravná hmota Ardex A 45 na cementové bázi s Ardurapid efektem, který ovlivňuje rychlé hydraulické vytvrzení a úplnou krystalickou vazbu vody. Pro opravu děr a nerovností v potěrech a betonech. K plnění děr a nerovností v potěrech, betonových deskách a soklech, k nivelizaci a opravám schodových stupňů a podest. Rychle vytvrzuje, rychle schne a je možná brzká pokládka i na silné vrstvy. Lepení a pokládka po 60 minutách. S velmi nízkými emisemi.

Šedý prášek se speciálními cementy, dobře dispergovatelnými umělohmotnými aditivy a vybranými plnivy. Smícháním s vodou vznikne malta držící tvar, kterou lze zpracovávat po dobu asi cca. 15 minut, a která během cca 45 min ztuhne hydratací natolik, že lze pokračovat v následných pracovních postupech. Ardex A 45 drží prakticky neoddělitelně na betonu, potěrech, přírodním a umělém kameni, maltách, dlažbách, dřevotřískových deskách, dřevu, litém asfaltu, cihlách atd., přičemž v některých případech je nutných přednátěr, jako propojovací můstek.

 

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Balení 25 kg
Spotřeba cca. 1,6 kg prášku na m² a mm
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca. 15 min.
Pevnost tlaku po 28 dnech 40 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 10,0 N/mm²
Doba pochůznosti po cca. 60 min.
Doba, po které je možné lepit po cca. 60 min.
Množství záměsové vody cca. 5,5 l vody na 25 kg prášku
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
EMICODE EC 1 R - velmi nízké emise
Typ podkladu Beton, cementové potěry

Přiložené soubory

TL-ARDEX-A-45.pdf (904 kB)
Technický list

BL_ARDEX-A-45_CZ.pdf (212 kB)
Bezpečnostní list

Ardex A 45 rychlá opravná hmota betonů

Katalogové číslo:
4026-BL
Hmotnost:
24.8 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
2 306 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý nebo vlhký, ale pevný nosný, drsný, zbavený prachu a separačních částic. V případě, že chceme ihned pokládat podlahové krytiny musí být podklad suchý. Pokud je nutný přednátěr, provádí se dle tabulky uvedené v technickém listu produktu Ardex P 51.

Zpracování: Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a za vydatného míchání vmícháme tolik prášku, že vznikne bezhrudková malta. Pro rozmíchání 25 kg Ardex A 45 prášku je potřeba asi 5,5 l vody. Hmota je zpracovatelná při +18 °C až +20 °C po dobu asi 15 min. Nižší teploty dobu prodlužují dobu zpracování, vyšší zkracují. Na nesavých podkladech, tedy i na přednatřených plochách je nutné nanášet Ardex A 45 v minimální tloušťce 1,5 mm. Po vytvrdnutí lze Ardex A 45 přestěrkovat produktem Ardex K 15. Rychlé položení dlažby lze provést s použitím flexibilní vyrovnávací hmoty Ardex K 55. Díky své pevnosti je vhodný Ardex A 45 zvlášť pro opravy vyšlapaných a poškozených schodů. Schodové stupně se mohou vyrovnat již 15 min. po nanesení malty. Pro velkoplošné nivelizační práce a výplně přes 5 mm lze Ardex A 45 smíchat s pískem o zrnitosti 1-2 mm v poměru 1 obj. díl malty : 0,3 obj. dílů písku. Teplota pro zpracování produktu je přes +5 °C.

Upozornění: Pro exteriér nebo trvale mokré prostředí nelze Ardex A 45 používat.


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

  • H318 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

  • H318 - Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
  • P261 - Zamezte vdechování prachu.
  • Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky