Rychleschnoucí tmelící a penetrační hmota Chemos PT-12 na zpracování staré dřevěné podlahy, která se míchá s penetrací Chemos PE 204 koncentrát. Vytváří velmi elasticky podklad vhodný pod samonivelační vyrovnávací hmoty se speciálním určením pro vysoce elastické použití v interiérech. Pro tloušťku vrstvy do 1 mm. Dvousložková cemento-disperzní tmelící hmota s vysokou konečnou pružností. Slouží jako tmelící a zároveň jako penetrační vrstva při předúpravě starých parket, dřevěných záklopový podlah, dřevotřískových a OSB dřevěných podlah. Vytváří adhezní můstek pro následné operace. Chrání stávající podklad před záměsovou vodou nivelačních hmot.

Spotřeba v ideálním případě beze spár : 0,1 kg/m² PT12 + 0,2 kg/m² PE 204

Spotřeba v závislosti na počtu, šířce a hloubce spár0,22 kg/m² PT12 + 0,44 kg/m² PE 204


Přednosti tmelící penetrace:

 • rychle tvrdnoucí hmota
 • pro staré dřevěné podlahy
 • velmi nízká spotřeba
 • bez obsahu rozpouštědel
 • bez pnutí
 • velmi pružný penetrační tmel
 • vynikající zpracovatelnost
 • výborná adheze
 • suchá už za tři hodiny pro další operace doporučujeme minimálně 12 hodin

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Barva Modro šedá
Balení 1,5 kg
Měrná hmotnost 0,295 g/l
Spotřeba 0,07 - 0,1 kg/m² PT12 + 0,1 - 0,2 kg/m² PE 204
Doba schnutí 60 minut
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca. 20 - 30 min
Teplota při zpracování 5 °C až 25 °C
Typ podkladu Dřevo

Penetrační a tmelící hmota na dřevěné podlahy Chemos PT 12

Katalogové číslo:
15420127052-BL
Hmotnost:
1.6 kg
Záruka:
6 měsíců
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
293 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Kromě tmelení a penetrováním dřevěného podkladu vytváří na dřevě adhezní můstek pro zlepšení adheze následných vrstev. Vysoká elasticita a adheze hmoty Chemos PT 12 zabezpečuje pevné vytmelení staré dřevěné podlahoviny a vytvoření monolitické nenasákavé podlahy pro dokonalý efekt při vylévání samonivelačních hmot. Nelze ji považovat jako uzávěru proti vlhkosti a nelze ji použít k vyplnění dilatací původní dřevěné podlahy. Penetrace PT 12 zároveň nemůže být použita jako vrstvo-tvorná hmota nad 1 mm tloušťky.

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý, bez separačních vrstev. U všech dřevěných podkladů je nutné přesné vícenásobné měření vlhkosti, aby nedošlo k uzavření ať už zbytkové nebo tlakové vlhkosti. Staré parkety a podklady je nutné před použitím Chemos PT12 proklepat na odhalení případných dutin, velmi důkladně přebrousit a přešroubovat zatloukacími šrouby. Přechodové prahy je nutné přebrousit spolu s okolním podkladem a v případě potřeby pomocí šroubů, resp. nastřelovacích drátků, přichytit armovací mřížku. Přebroušení parket má za úkol odstranit z dřeva separační prachovou vrstvu a olejované resp. lakované části kvůli zlepšení adheze. Dřevěnou podlahu je nutné připevnit sešroubováním s roštem resp. přeložit příčně OSB deskou. Při tomto typu podkladu je nutné důsledně identifikovat případné zdroje vlhkosti v podsypovém materiálu. Všechny podklady doporučujeme příčně prořezat bruskou za účelem zvětšení povrchu a tím i zvýšení adheze tmelící hmoty.

Doby schnutí : Doba schnutí je závislá na teplotě podkladu a vlhkosti vzduchu. Na přebroušení dřevěných podkladech je doba schnutí 2-4 hod. obvykle dostačující, na nesavých a před vyléváním nivelačních hmot je potřebných min 12 - 24 hodin.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
 • STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny

 • P260 Nevdechujte prach.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P402 Skladujte na suchém místě.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky