Polypropylénovým vláknem vyztužená samonivelační vyrovnávací hmota na cementovém základu pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm v jedné operaci na dřevěné podklady. Chemos Elastic 45 je samovolně se roztékající vyrovnávací podlahová hmota pro tloušťku vrstvy do 20 mm v jedné pracovní operaci se zvýšenou pružností, pevností a přilnavostí k podkladu. Speciálně vhodná na vytvoření vysoce pevných, rovných a dobře savých ploch na dřevěných podkladech. Vhodná i na podlahy pro kladení všech druhù podlahovin. Mírně rychletvrdnoucí, pochůzná po 1 - 2 hod., zralá pro lepení 24 hod. Od 1 mm vhodná pod kolečkové židle.

Vhodná na:

 • OSB desky, staré parkety, palubkové dřevotřískové podlahy
 • cementové potěry a betonové podklady
 • staré podklady s pevně přídržnými zbytky lepidel
 • vytvoření rovných, savých ploch pro pokládku parket, koberců, dlažby, PVC a jiných podlahovin
 • Vhodná pro vytváření podkladů v bytových a průmyslových prostorách.

Přednosti:

 • velmi dobrý rozliv a čerpatelnost
 • malé pnutí
 • vynikající zpracovatelnost
 • rychle pochůzná
 • rychle tvrdnoucí a zralá pro pokládku
 • vysoké pevnosti v tlaku a tahu za ohybu

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Barva Šedá
Balení 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m² na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca. 40 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 45 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 10,9 MPa
Doba pochůznosti 1 - 2 hodiny
Doba, po které je možné lepit cca. 24 hodin
Množství záměsové vody 6 litrů na 25 kg směsi
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm
Typ podkladu Dřevo

Přiložené soubory

Elastic_45_CZ.pdf (157 kB)
Technický list

Elastic_45_SK.pdf (73 kB)
Technický list

Nivelační hmota na dřevo Chemos Elastic 45

Katalogové číslo:
254675201-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
921 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty. Nesoudržné a drobivé vrstvy podkladu odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Spáry a menší trhliny v podkladí vyspravit opravným tmelem Chemos OT 101. Větší trhliny vyčistit, prořezat a sešít ocelovými sponami a zalít epoxidem. Podklad důkladně vysát a napenetrovat.

Dřevěné a dřevotřískové podklady musí být suché, pevné, čisté a zbavené prachu, mastnoty a jiných nečistot. Uvolněné desky přišroubujte. Dřevěné podlahy je vždy nutné přebrousit, protože jejich nášlapná vrstva byla chemicky ošetřovaná. Spáry a trhliny vyplňte tmelem. Dbejte, aby při velkoplošných deskách byly provedené dvě vrstvy, navzájem posunuté. Penetrační nátěr musí mít dobrou adhezi k podkladu, aby se stěrka pevně spojila s podkladem. Proto je nejvýhodnější vylívat stěrku 24 hodin po penetrování, kdy se dá jednoduše (škrábnutím) přesvědčit, zda je přídržnost nátěru k podkladu dostatečná.

Penetrace také zabraňuje vsáknutí záměsové vody do podkladu. Vsáknutá voda by chyběla pro dokončení hydratace cementu a stěrka by tak dobře nevyzrála. Důsledná příprava podkladu a penetrace má rozhodující vliv na výslednou kvalitu a vzhled stěrky.

Zpracování: Do čisté nádoby nalít 6 litrů studené, čisté vody. Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do vody. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500 - 700 ot./min.). minimálně 5 minut tak, aby se netvořily hrudky. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušky rozetřít kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušku nanést v jedné pracovní operaci. Pro zlepšení rozlévání a povrchu použít odvzdušňovací jehlový váleček. Případnou další vrstvu nanášejte po dosažení pochůznosti a penetraci předešlé vrstvy. Doba schnutí při 20 °C je 1 den, při vrstvě 3 mm.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
 • STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky