Sádrová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm v jedné pracovní operaci. Samovolně se roztékající podlahová hmota pro vyrovnávání podkladů, zejména anhydritových, v suchých interiérech - v bytových a objektových prostorech s běžnou zatížitelností. Pro vytváření rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých ploch pro pokládku keramické dlažby, plovoucí podlahy, lepených parket (za použití elastických lepidel), koberců, PVC a jiných podlahovin. Po uschnutí má tvrdý sametový povrch a po vyzrání má více jak 30MPa. To znamená, že na ní můžete pokládat veškeré podlahy a to i celoplošně lepit.

Vhodná na

 • anhydritové potěry
 • betonové podklady a cementové potěry
 • staré dlažby a jiné podklady

Přednosti

 • vynikající rozliv, zpracovatelnost a slévání
 • rychle pochozí a suchá pro pokládku podlah
 • vytváří vysoce hladké povrchy

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Barva Nažloutlá
Balení 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m2 a na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 40 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 30 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 7 MPa
Doba pochůznosti po cca 3 - 4 hodinách
Doba, po které je možné lepit po 24 hod/3mm, každý další 1mm=24 hod
Množství záměsové vody 5 - 6 litrů na 25 kg směsi
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm
Typ podkladu Anhydrit

Přiložené soubory

TL CHEMOS PREMIUM A5 CZ.pdf (72 kB)
Technický list

Sádrová nivelační hmota Premium A5

Katalogové číslo:
2546702409-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
541 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
6 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být trvale suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty, pevný v tlaku a tahu dle ČSN 74 4505. Podklad vždy přebrušte, aby se odstranily i slabě držící části podkladu. Betonový podklad musí být starý min. 28 dní. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením. Praskliny v podkladu vyspravit opravným tmelem. Větší trhliny prořezat bruskou, vyčistit, sešít ocelovými sponami a zalít epoxidem. Konstrukční dilatační spáry musí být zachovány i ve vrstvě nivelační hmoty. Staré dlažby, terazzo a pod. přebrousit bruskou s brusným papírem anebo diamantem. Odstraní se tak mastné vrstvy po ošetřujících přípravcích a po užívání podlahy. Podklad důkladně vysát průmyslovým vysavačem a napenetrovat vhodnou penetrací.

Penetrování: Po ošetření přebroušeného anhydritového potěru penetračním nátěrem Chemos PER 390 zředěným s vodou v poměru 1: 1 je možné již po 60 minutách aplikovat nivelační hmotu Chemos Premium A5. PER 390 je rychlá univerzální disperzní penetrace se zvýšenou přilnavostí k podkladům. Umožňuje nivelovat na savé podklady již po 30 minutách a na nesavé po 90 minutách.

Zpracování: Do čisté nádoby nalít 5,5 - 6 litrů čisté studené vody. Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do vody. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500-700 ot./min.) minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Pak nechat chvíli odstát a nakonec ještě krátce promíchat. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušťky rozetřít kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotu jehličkovým válečkem, který napomáhá nivelizaci, odvzdušnění hmoty a dobrému spojování jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášet až po řádném vyschnutí, přebroušení a napenetrování předešlé vrstvy. Při vícevrstvém stěrkování třeba dbát na to, aby každá další vrstva nebyla tlustší než předchozí. Doba zpracování je cca 40 minut, pochozí po přibližně 3-4 hodinách, doba schnutí před pokládkou podlahových krytin je cca 24 hodin (platí při 20 °C, 55% rel. Vlhkosti vzduchu a tloušťka vrstvy do 3 mm). Při tloušťce vrstvy nad3mmkaždý další1mmschne cca 24 hodin.

Z PRAXE: poměr vody pro 3-4 mm vrstvy samonivelace dávejte 5,8l vody na 25kg pytel, pokud máte míchací stanici na 3 pytle najednou, dávkujte vodu na 75kg A5 - 19l vody při 3-4 mm

Důležité: Nezpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu pod +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Při tloušťkách nad 5 mm použít dilatační okrajové pěnové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5°C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 18 - 25°C , teplotě podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí skracuje.


Klasifikace podle 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky