Sádrová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm v jedné pracovní operaci. Samovolně se roztékající podlahová hmota pro vyrovnávání podkladů, zejména anhydritových, v suchých interiérech - v bytových a objektových prostorech s běžnou zatížitelností. Pro vytváření rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých ploch pro pokládku keramické dlažby, plovoucí podlahy, lepených parket (za použití elastických lepidel), koberců, PVC a jiných podlahovin. Po uschnutí má tvrdý sametový povrch a po vyzrání má více jak 30MPa. To znamená, že na ní můžete pokládat veškeré podlahy a to i celoplošně lepit.

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Barva Nažloutlá
Balení 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 40 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 30 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 7 MPa
Doba pochůznosti po cca 3 - 4 hodinách
Doba, po které je možné lepit po 24 hod/3mm, každý další 1mm=24 hod
Množství záměsové vody 5 - 6 litrů na 25 kg směsi
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm
Typ podkladu Anhydrit

Přiložené soubory

chemos-premium.pdf (924 kB)
Stáhněte si technická data

chemos-premium-a5-bl.pdf (330 kB)
Stáhněte si bezpečnostní list

Nivelační hmota pro anhydrit Premium A5

Katalogové číslo:
2546702409-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
632 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být trvale suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty, pevný v tlaku a tahu podle ČSN 74 4505. Podklad vždy přebruste, aby se odstranily i slabě držící části podkladu. Minimalizuje se tak riziko, že se nivelační hmota odtrhne i s vrchní částí podkladu. Betonový podklad musí být starý min. 28 dní. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstraní špachtlí nebo broušením. Praskliny v podkladu vyspravit opravným tmelem Chemos. Větší trhliny vyčistit, proříznout bruskou, sešít ocelovými sponkami a zalít epoxidem. Konstrukční dilatační spáry uzavřete pružným polyuretanovým tmelem. Staré dlažby, teraco a pod. přebrousit bruskou s brusným papírem. Odstraní se tak mastné vrstvy po ošetřujících přípravcích a po užívání podlahy. Podklad důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Po ošetření přebroušeného anhydritového potěru penetračním nátěrem Chemos PER 390 zředěným s vodou v poměru 1: 1 je možné již po 60 minutách aplikovat nivelační hmotu Premium A5.

Zpracování: Do čisté nádoby nalít 5,5 - 6 litrů studené, čisté vody. Obsah pytle vsypuje za stálého míchání do vody. Míchá  nízkootáčkovým míchadlem (500 - 700 ot./min.) minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Potom nechat chvíli odstát a nakonec ještě krátce. promíchat při pomalých otáčkách. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušťky rozetřete kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotu jehličkovým válečkem, který napomáhá nivelizaci, odvzdušnění hmoty a dobrému spojování jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášejte až po řádném vyschnutí, přebroušení a napenetrování předešlé vrstvy. U vícevrstvého stěrkování je třeba dbát na to, aby každá další vrstva nebyla hrubší než předchozí. Čas zpracování je 30-40 minut, pochůzná po přibližně 3-4 hodinách, doba schnutí před pokládkou podlahových krytin je cca 24 hodin. (platí při 20 °C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a tloušťka vrstvy 3 mm tloušťky). Při tloušťce vrstvy nad 3mm každý další 1 mm schne cca 24 hodin.

Důležité pokyny: Nezpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu pod +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Při tloušťkách nad 5 mm použít dilatační okrajové pěnové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5 °C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 18 - 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí skracuje. Smíchání materiálu s větším množstvím vody je příčinou snížení pevností a sedimentaci hmoty. Nepoužívat na tvorbu potěrů a užitkových podlah. Nevytváří konečnou vrstvu. Povrch nivelační hmoty je vždy nutné ošetřit vhodnou povrchovou úpravou - nášlapnou vrstvou. Je potřeba zabránit, aby vrstva vyrovnávací hmoty zůstala příliš dlouh otevřená bez krytiny, což by mohlo vést k tvorbě trhlin. Nepoužívat ve venkovním nebo mokrém prostředí.


Klasifikace podle 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky